سه‌شنبه، دی ۱۱، ۱۳۸۶

حقوق بشر در ایران:برنامه هفتگی کانون سخن

Soraya Fallah

number 2

Colorado Center Community Room

Broadway 2500

Santa Monica, CA 91404

"برنامه هفتگی کانون سخن"
ماه دسامبر ۲۰۰۷
دوشنبه هفتم ژانویه ساعت هفت بعد از ظهر
سخنران: ثریا فلاح
کارشناس ارشد روابط و حقوق بین المللی

Colorado Center Community Room

Broadway 2500

Santa Monica, CA 91404

======================================================= Number 1 "برنامه هفتگی کانون سخن"
ماه دسامبر ۲۰۰۷
دو شنبه دهم دسا مبر ساعت هفت بعد از ظهر
میز گردی با عنوان
بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر-- نقض حقوق بشر در ایران
با شرکت
علیرضا عزیزی عضو گروه هماهنگی خاور میانه سازمان عفو بین الملل
پروین موسوی زندانی سیاسی سابق و مدافع حقوق بشر
ثریا فلاح زندانی سیاسی سابق و مدافع حقوق بشر
الهه امانی هماهنگ کننده میز گرد