فعالیت های اجتمایی برای حقوق مدنیامروز یکی از پناهجویانی که کمکش کردیم قبول شد. بهاره و خانواده اش
بی نهایت خوشحالم