دوشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۴

I am Farinazهیچ توجیهی برای کشتن فریناز خسروانی وجود ندارد. این تنها یک جرم و قتل یک زن نیست، توهین به جامعه است. من امیدوارم که مردم درک کنند که هر نوع خشونت علیه زنان و یا جرم و جنایت به نام "شرف و ناموس" تنها یک موضوع برای خانواده درگیر نیست. یک نگرانی و مصیبت برای کل جامعه است. من اصرار دارم زنان و سازمان های حقوق بشر علیه هرنوع خشونت سیستماتیک علیه زنان بایستند.از هر جای دنیا می توان از مردم به پا خاسته ای که علیه خشونت اسنتاده اند حمایت کرد. از مهاباد حمایت کنیم