یکشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۸۵

مرکز اطلاع رسانی
گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
گزارش 320‏
صدها کرد به اتهامات سیاسی و امنیتی در زندان هستند
تهران؛ تعداد زیادی از متهمان سیاسی و امنیتی کرد که اغلب، در ارتباط با احزاب و سازمانهای سیاسی ‏کرد دستگیر شده اند، سالها است که زندانی اند. ‏ گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در تلاش اند با گردآوری اطلاعاتی در خصوص وضعیت زندانیان کرد، ‏محکومین، اعدام شدگان، کشته شدگان، مجروحین، زنان محکوم شده ، محکومین تحت تعقیب و بازداشتدگان موقت و ‏شهروندان تحت تعقیب دستگاههای قضایی و امنیتی، اسامی آنها را بطور دوره ای منتشر کنند. در هر دوره سه ماهه ‏لیست ارائه شده کاملتر و به هنگام خواهد شد. ذیلا" تعدادی از اسامی گردآوری شده منتشر می شود: ‏ بدیهی این لیست به هیج وجه کامل نیست و تنها بخش کوچکی از آمار واقعی را شامل می شود. ‏

محکومین به اعدام ، حبس ابد و حبسهای طولانی:‏

.‏ عزیز صادقی، فرزند حسن، متولد 1338 در شهر سلماس، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در تاریخ 15 دی ماه 1371 دستگیر به حبس ابد و پرداخت حداقل 6 دیه محکوم شده است.‏
.‏ خالد فریدونی فرزند حسن، متولد 1346 در شهر مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در تاریخ10 مهر ماه 1379به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و به اعدام با ‏یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏
.‏ عمر فقیه پور فرزند محمد رسول، متولد 1349 در شهر مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات ‏کردستان ایران در تاریخ10 شهریور 1379دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف، به حبس ابد محکوم ‏شده است.‏
.‏ محمد ناصری فرزند ابراهیم، متولد 1350 در شاهیندژ، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران ‏در 23 آبان 1378 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏
.‏ حسن محمودی فرزند ابراهیم، متولد 1354در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ‏ایران دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ سید طاهر عبداله پور فرزند سید صالح، متولد 135در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات ‏کردستان ایران دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ زاهد مصطفوی فرزند محمد، متولد 1353 در بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در ‏‏6 مهرماه 1371 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ حسین حمزوی شجاع فرزند حمزه، متولد 1361در پیرانشهر، به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ‏در 5 اردیبهشت 1380 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏
.‏ سعید سنگر فرزند مصطفی، متولد 1361در پیرانشهر، به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق در 5 ‏اردیبهشت 1380 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ کریم معروف عزیز فرزند معروف اهل سلیمانیه به اتهام همکاری با حزب بعث در سال 1374 دستگیر و به ‏اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ رسول عبداله پور فرزند محمد اهل نقده، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1384 ‏دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم است.‏ ‏
.‏ مصطفی علی محمد فرزند علی اهل عفرین به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در ‏سال 1384 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم است.‏
.‏ محمد علی زایله فرزند یداله، متولد 1349 در سنندج به اتهام همکاری با سازمان کومله یکسانی در 30 ‏خرداد 1371 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ ‏ توفیق مرادی، اهل مریوان، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1381 دستگیر و به اعدام با یک درجه ‏تخفیف به حبس ابد محکوم شد.‏ ‏15.‏ ‏ آزاد صادقی، اهل سنندج به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1382 دستگیر و به اعدام با یک درجه ‏تخفیف به حبس ابد محکوم شد ‏ ‏
.‏ ناصر صدقی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1380 دستگیر و به اعدام با یک درجه ‏تخفیف به حبس ابد محکوم شد.‏ ‏
.‏ سمندعلی محمدی فرزند بیگ محمد، متولد 1326در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام ‏درگیری با نیروی انتظامی در 22 آبان 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده ‏است. ‏ ‏
.‏ بخشعلی محمدی فرزند بیگ محمد، متولد 1338در میاندو آب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام ‏درگیری با نیروی انتظامی در 12 آبان 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده ‏است. ‏ ‏
.‏ یونس آقایان فرزند ایوب، متولد 1361 در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام درگیری با نیروی ‏انتظامی در 3 مهر 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است. ‏ ‏
.‏ مهدی قاسم زاده فرزند قباد، متولد 1360 در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام درگیری با ‏نیروی انتظامی در 1 مهر 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است. ‏ ‏
.‏ عباداله قاسم زاده فرزند قباد، متولد 1353 در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام درگیری با ‏نیروی انتظامی در 12 آبان 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است. ‏ ‏
.‏ سهراب اسماعیل پور متولد 1351 در بانه به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1371 ‏دستگیر و به حبس ابد محکوم شده است ‏
.‏ مسعود حسین پناه، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1381 دستگیر و به حبس ابد ‏محکوم شده است. ‏
.‏ هژار قادری فرزند محمد، متولد 1361 در پیرانشهر، به اتهام همکاری با گروه آگری سور در 2 مرداد 1381 ‏دستگیر و به 15 سال سال حبس و اعدام محکوم شده است.‏
.‏ عثمان مصطفی پور فرزند حسین متولد 1348 در پیرانشهر به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در 24 تیرماه 1370 دستگیر و به 25 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ خالد مینا زاده فرزند عزیز، متولد 1349 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب خبات در 12 تیر 1371 دستگیر و ‏به 25 سال حبس محکوم شد.‏ ‏
.‏ ابراهیم خورندی فرزند عبدالسلیم متولد 1343 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران ‏در 17 مرداد 1369 دستگیر و به 23 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ اسعد مازوجی فرزند عبداله اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1375 ‏دستگیر و به 23 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ عزیز محمد جانی فرزند رحمت اله، متولد 1335 در مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران ‏در 7 اردیبهشت 1371 دستگیر و به 20 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ خالد استاد قاضی فرزند شریف، متولد 1347 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان در 22 ‏تیر 1375 دستگیر و به 20 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ ‏ حسین کرمی فرزند حمزه، متولد 1342در سردشت، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در ‏‏9 آذر ماه 1372 دستگیر و به 20 سال زندان محکوم شد.‏
.‏ ناصر ساطوری، فرزند غفور، متولد ۱۳۴۸ درسقز، به اتهام ارتباط با حزب کومه له، در 17 اردیبهشت ‏‏1370 دستگیر و به 20 سال زندان محکوم گردید.‏ ‏
.‏ ‏ حبیب اله نادری، اهل جوانرود، به اتهام ارتباط با دولت عراق، در سال 1379 دستگیر و به 18 سال ‏حبس محکوم گردید. ‏ ‏
.‏ محمد ویسی، اهل تازه آباد جوانرود، به اتهام ارتباط با دولت عراق، در سال 1379 دستگیر و به 18 سال ‏زندان محکوم شد.‏ ‏
.‏ ‏ محمود رحمانی، اهل روستای تازه آباد جوانرود، به اتهام ارتباط با دولت عراق، در سال 1379 دستگیر ‏و به 17 سال زندان محکوم شد.‏ ‏
.‏ ‏ مجید رحمانی، اهل روستای تازه آبادجوانرود، به ارتباط با دولت عراق دز سال 1379 دستگیر و به 16 ‏سال حبس محکوم شد. ‏ ‏
.‏ محمد امین فروتن، فرزند قادر، متولد 1337 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران، در ‏سال 1375 دستگیر و به 15 سال حبس محکوم گردید ‏
.‏ حامد لیلانی فرزند حسین، اهل پیرانشهر، متولد سال 1384 به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ‏ایران، در سال 1384 دستگیر و به 15 سال حبس محکوم شده است ‏
.‏ محمد امین پروشان فرزند قادر، اهل بوکان، به اتهام ار تباط با حزب دموکرات کردستان ایران در 5 مرداد ‏‏1375 دستگیر و به 15 سال زندان محکوم شده است‏ ‏
.‏ قادر جولا فرزند کریم، اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان، در سال 1378 دستگیر و به ‏‏15 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ سمکو قادر پور اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب کومه له در سال 1383 دستگیر و به 11 سال ‏حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ فرهاد میرزایی فرزند عبداله ، متولد 1352 در بوکان، به اتهام ارتباط با یگ گروه اسلامی منتسب گروه ‏القاعده در 25 اسفند 1381 دستگیر و به 9 سال زندان محکوم شده است.‏ ‏
.‏ جمال پر فرزند عبداله، اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1376 ‏دستگیر وبه 8 سال حبس محکوم است.‏ ‏
.‏ جعفر ملائکه فرزند رسول متولد 1351 در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در ‏‏21 شهریور 1379 دستگیر و به 7 حبس محکوم است.‏ ‏
.‏ ایوب هنرور فرزند احمد در سال 1360 در اشنویه، به اتهام ارتباط با گروه آگری سور در 2 مرداد 1381 ‏دستگیر و به 7 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ ایوب حقیقی فرزند رحمان، متولد 1361 در اشنویه، به اتهام همکاری با گروه آگری سور در 2 مرداد 1381 ‏دستگیر و به 7 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ داراب رشیدی فرزند مصطفی، متولد 1352 در سردشت، به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان( پ. ‏ک. ک) در سال 1380 دستگیر و به 7 سال حبس محکوم شده است.‏
.‏ جمال زارعی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1382 دستگیر و به 7 سال حبس ‏محکوم شد.‏ ‏
.‏ بهمن پیکال فرزند سلیمان، متولد 1361 در اشنویه، به اتهام همکاری با گروه آگری سور به 6 سال حبس ‏محکوم شده است.‏ ‏
.‏ سعید کریمی فرزند رستم، متولد 1352 در ارومیه، به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در سال ‏‏1384 دستگیر و به 6 سال حبس محکوم شده است‏ ‏
.‏ سید کریم حسینی فرزند قادر، متولد 1354 در بوکان، به اتهام همکاری با گروه آگری سور در 2 مرداد ‏‏1381 دستگیر و به 6 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ ‏ جمال حسینی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1381 دستگیر و به 5 سال زندان ‏محکوم شد. ‏
.‏ شیلان ارومیه ای اهل ارومیه ، به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان( پژاک) در سال 1383 دستگیر ‏و به 5 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ مظفر نصرالدینی فرزند عبداله، متولد 1353 در سلیمانیه، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان در ‏‏3 شهریور 1380 دستگیر و به 5 سال حبس محکوم شده است.‏
.‏ کیوان سرابی اهل سنندج، به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان( پژاک) در آذر 1384 دستگیر و به ‏‏5 سال حبس و 5 تبعید محکوم شده است.‏ ‏
.‏ علی احمد سلیمان فرزند احمد، به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال 1382 دستگیر و به 5 ‏سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ فرزاد راوند اهل مریوان، به اتهام ایجاد اغتشاش در سال 1380 دستگیر و به 6 سال حبس محکوم شده ‏است
زندانیان با محکومیت زیر 5 سال:‏ ‏

.‏ سید محسن رستمی فرزند سید محمد امین اهل مریوان، به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان در ‏‏1383 دستگیر و زندانی شده است.‏
.‏ سعید دلایی میلان فرزند عصمت، اهل ارومیه، به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال 1383 ‏دستگیر و زندانی شده است.‏
.‏ حسن حکمت دمیر فرزند عزیز متولد 1352 کردستان ترکیه، به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان ‏در سال 1382 دستگیر و زندانی شده است‏ ‏
.‏ محمد خیر خالد رمضان فرزند خالد، اهل کردستان سوریه، به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان در ‏سال 1383 دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ اسعد امیری فرزند ایرج اهل اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات مدنی خیابانی در خرداد 1384 ‏دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ عبدالخالق طلوعی فرزند محمد، متولد 1364 اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات مدنی خیابانی در ‏خرداد 1384 دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ منصور محمدی فرزند محمد، اهل سنندج به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال 1383 ‏دستگیر و زندانی شده است ‏
.‏ علی قاسمی فتح آبادی فرزند محمد، متولد 1358 بوکان به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در 27 ‏خرداد 1384 دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ شهریار قبال فرزند علی، اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1384 ‏دستگیر و زندانی شده شده است.‏ ‏
.‏ سیامند شابویی فرزند قادر، متولد 1365 در اشنویه، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان در 2 ‏مرداد 1384 دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ غلامحسین رهبری فرزند عبداله، اهل ارومیه، به اتهام ارتباط با گروه سلطنت طلب در سال 1384 ‏دستگیر و زندانی شده است.‏
.‏ امیر شریفی فرزند عبدالکریم، اهل بوکان، به اتهام ارتباط با یک گروه اسلامی، در 25 شهریور 1384 ‏دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ صلاح الدین احمدی فرزند رسول، متولد 1349 در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در 18 مهرماه 1384 دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ محمد پرتوی متولد 1356 در سردشت، به اتهام درگیری با نیروهای امنیتی در سال 1384 دستگیر و به ‏‏4 سال و 5 ماه حبس محکوم شده است. ‏ ‏
.‏ سامان رسول پور فعال حقوق بشر و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مهاباد، به اتهام نشر ‏اکاذیب و تبلیغ برضد نظام اسلامی، در 10 اسفند ماه 1384 دستگیر و زندانی شده است.‏
.‏ سید حجت ابراهیمی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1382 دستگیر و به زندان و ‏تبعید به ملایر محکوم شد.‏ ‏
.‏ انور عزیزی، اهل سقز، به اتهام همکاری با همکاری با حزب خبات در سال 1382 دستگیر و به زندان ‏محکوم شد.‏ ‏
.‏ مصطفی احمد نژاد اهل سقز به اتهام ارتباط با احزاب مخالف به 3 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ کیوان صابری اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با احزاب کرد به 3 سال و نیم حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ طه (طاها) احمدی فرزند محمد سعید اهل مریوان به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به 4 ‏حبس و تبعید به ایذه خورستان محکوم شده است.‏
زندانیان و بازداشت شدگان بلا تکلیف :‏ ‏

.‏ شهرام گرجانی فرزند ابراهیم، متولد 1354 در اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی در خرداد ‏‏1384 دستگیر و زندانی است.‏ ‏
.‏ محمد امین رسولی فرزند محمد، متولد 1337 در پیرانشهر، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در 13 دی ماه 1384 دستگیر و زندانی است.‏ ‏
.‏ پوریا مفرح عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعال حقوق بشر در ماکو، به اتهام نشر اکاذیب و ‏تبلیغ برضد نظام در فروردین ماه 1385 دستگیر و زندانی است.‏ ‏
.‏ جهانگیر بادوزاده اهل مهاباد و عضو سابق حزب دموکرات کردستان ایران، به اتهام شر کت در قتل یک ‏عضو نیروی امنیتی در سال 1382 دستگیر و به اعدام محکوم گردید.حکم اعدام فعلا" لغو شده است.‏ ‏
.‏ مصطفی رسول نیا اهل مهاباد در جریان اعتراضات مدنی مردم مهاباد در تیرماه 1384 به اتهام شرکت در ‏قتل یک افسر دولتی دستگیر و زندانی است.‏ ‏
.‏ ابوبکر میرزا قادری اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانی شده ‏است.‏ ‏
.‏ قادر احمدی اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ عثمان میرزا قادری اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانی شده ‏است.‏
.‏ ابوبکر باپیری اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ خضر سعید نژاد اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ محمدصالح کوخاشیره اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ خالد شیرزاد اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ ابوبکر تیکان تپه اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ آوات قریشی اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ دارا قریشی اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ محمد امین سلیمیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ سعداله سلطانیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ خضر مولودی، اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ ریبوار سلیمیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ کامل سلیمیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏
.‏ حیدر سرچمی اهل کامیاران به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
.‏ ابراهیم عاشقی اهل ماکو به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏
.‏ کریم امینی اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است. ‏ ‏
.‏ خسرو قربانی اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
.‏ احمد حسینی اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
.‏ واحد هرمز آباد اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
.‏ علی قربانی اهل سردشت،به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
.‏ هژار قادر ریحانی اهل مهاباد به اتهام ارتباط با اتحادیه انقلابیون کردستان زندانی شده است.‏ ‏
.‏ کاوه بهرامی اهل مهاباد به اتهام ارتباط با اتحادیه انقلابیون کردستان زندانی شده است.‏ ‏
.‏ ایوب رحمانی اهل کامیاران به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان بازداشت شده است.‏
.‏ نامدار رحمانی اهل کامیاران به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان بازداشت شده است.‏ ‏
.‏ دلیر روژهلاتی به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان در کامیاران بازداشت شده است.‏ ‏
.‏ عثمان قادری به اتهام ارتباط با یک حزب کردی بازداشت شد.‏ ‏
.‏ شهرام عزیزپور‎ ‎به اتهام به همراه داشتن نشریه یک حزب کردی بازداشت شده است.‏ ‏
.‏ زانکو رحمتی به اتهام ارتباط با یک حزب کردی بازداشت شده است.‏ ‏
.‏ آرام رضازاده به اتهام ارتباط با یک حزب کردی بازداشت شده است.‏ ‏
.‏ یاسر گلی فعال دانشجویی به اتهام سیاسی بازداشت شده است.‏
محکومین به زندان:‏

.‏ لقمان مهری اهل سقز ، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی و ارتباط با حزب کمونیست کارگری ‏به 5 سال زندان محکوم شده است.‏
.‏ افشین محمدی اهل سقز به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به 2 سال زندان محکوم شده ‏است ‏
.‏ محمد طاهر علی پور، اهل سقز ، به اتهام فعالیتهای مدنی و شرکت در اعتراضات مدنی به 4 سال ‏حبس محکوم شده است.‏
.‏ هیمن محمودی اهل اشنونه عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به 2 سال حبس محکوم ‏شده است.‏ ‏
.‏ علی باسبار اهل بوکان به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان به 3 سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏
.‏ سلیمان مینا پاک اهل اشنویه به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به 2 سال حبس ‏محکوم شده است.‏
.‏ افشین مروتی فرزند محمد متولد 1359 در سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی و ارتباط با ‏احزاب مخالف به یک سال حبس و تبعید به دیواندره محکوم شده است.‏ ‏
.‏ مادح احمدی اهل سنندج، به اتهام دیدار با سران احزاب مخالف و تبلیغ بر ضد امنیت داخلی به 5 ‏سال حبس و تبعید به میناب محکوم شده است.‏ ‏
.‏ محمدصدیق کبودوند مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده "پیام مردم" به اتهام تبلیغ جدایی خواهی ‏به یک سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری محکوم شده است.‏ ‏
.‏ کمال پروینی اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده است.‏
.‏ صابر شادمند اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏
.‏ جمال عجمی اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏
.‏ حسین عموزاده اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏
.‏ فاتح حیرانی اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به 6 سال حبس شامل 2 ‏سال تعزیری و 4 سال تعلیقی و تبعید به مراغه محکوم شده است.‏
.‏ عادل ظفری اهل سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به 2 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ رسول رزم اهل مهاباد به اتهام ارتباط با احزاب مخالف به 2 سال حبس و تبعید به نقده محکوم شده ‏است.‏ ‏
.‏ کاوه رسولی اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با احزاب کردی به 2 سال حبس و تبعید به میاندوآب ‏محکوم شده است.‏
.‏ ابراهیم صالحی اهل سقز، به اتهام نگهداری نقشه سیاسی کردستان به یک سال حبس محکوم ‏شده است.‏ ‏
.‏ حسین محمدی اهل سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی و ارتباط با احزاب مخالف به 3 ‏سال حبس و 80 ضربه تازیانه محکوم شده است.‏
محکومین تحت تعقیب:‏ ‏

.‏ رضا امینی اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران به 20 حبس محکوم شده ‏است‎.‎ ‏
.‏ هلمت حسن آذر پور اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران به 15 حبس ‏محکوم شده است.‏ ‏
.‏ عبداله محمدی اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران به 15 حبس محکوم ‏شده است.‏
اعدام شدگان:‏ ‏

.‏ اسماعیل محمدی اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب کومه له در سال 1382 دستگیر و در 13 شهریور ‏‏1384 به دار آویخته شد.‏
.‏ محمد پنجوینی به اتهام عضویت در گروه" اگری سور "در سال 1381 دستگیر و زندانی شد و در 13 شهریور ‏‏1384 به دار آویخته شد.‏ ‏
.‏ عزیز خلکانی اهل سردشت، به اتهام شرکت در قتل یک مامور امنیتی ایران، در سال 1375 دستگیر و در 27 ‏آذر 1384 به دار آویخته شد.‏ ‏
.‏ مسعود شوکه فرزند محمد اهل سردشت، به اتهام شرکت در قتل یک مامور امنیتی ایران، در سال 1375 ‏دستگیر و د ر 11 دی ماه 1384 به دار آویخته شد.‏
.‏ صلاح محمودی فرزند ابوبکر اهل سردشت، به اتهام شرکت در قتل یک مامور امنیتی ایران، در سال 1375 ‏دستگیر و در یکم تیر 1385 به دار آویخته شد.‏
کشته شدگان:‏ ‏

.‏ کمال اسفرم 24 ساله اهل مهاباد، مشهور به " شوانه سید قادر" در 12 تیرماه 1384 ‏
.‏ حسین عبده بالایی 30 ساله اهل سردشت، در 7 مرداد 1384‏
.‏ زانیار آشیان 20 ساله اهل سنندج، در 15 مرداد 1384‏ ‏
.‏ شیرکو امینی 27 ساله، دانشجو و اهل مهاباد، در 29 آبان 1385‏ ‏
.‏ حسین مصلحت فرزند اسماعیل 22 ساله، چوپان روستایی در سردشت،در 22 آذر ماه 1385‏ ‏
.‏ علی کریم زاده فرزند عمر شهروند اهل ماکو، در 26 بهمن 1384‏ ‏
.‏ محمد فرزند میزو اهل ماکو، در 26 بهمن 1384 ‏ ‏
.‏ برهان فرزند حسن اهل روستای شاتری اطراف ماکو، در 26 بهمن ماه 1384‏ ‏
.‏ عادل ماکویی اهل روستای جنگه در حومه ماکو، در 26 بهمن 1384 ‏ ‏
.‏ بایرم آرسن اهل ماکو، در26 بهمن 1384 ‏ ‏
.‏ یوسف کفاشی فرزند اسماعیل اهل ماکو، در 26 بهمن 1384 ‏ ‏
.‏ علی حسن پور اهل روستای بایرم مهاباد، در شهریور 1383 ‏ ‏
.‏ فرهمند صادق وزیری اهل سنندج در اواخر سال 1383 در بازداشتگاهی در سلماس ‏ ‏
.‏ فایق رجبی اهل اشنویه، در 20 اسفند ماه 1384در پیرانشهر ‏ ‏
.‏ رئوف جوانمردی 37 ساله اهل روستای ترشیان سردشت، در یک تیرماه 1385‏
زنان محکوم به اعدام و سنگسار:‏ ‏

.‏ لیمو ابراهیمی زن جوان کارگر اهل روستای دوستعلی مهاباد مظنون به هم دستی با همسر متواریش در ‏قتل جوان متعارض به نامبرده، در زندانی در همدان با خطر اعدام روبرو است.‏ ‏
.‏ فاطمه آستا،40 ساله اهل بوکان مظنون به شرکت در قتل همسرش، محکوم به اعدام شده و در بوکان ‏زندانی است‎.‎ ‏
.‏ نازنین مهاباد 18 ساله دختر کرد ساکن کرج ، متهم به قتل یکی از سه مرد متعارض به خویش است. نامبرده ‏به اعدام محکوم شده و در رجایی شهر کرج زندانی است.‏ ‏
.‏ ملک قربانی زن جوان کرد اهل نقده به اتهام زنای محصنه ( ارتباط جنسی خارج از روابط زناشویی) به رجم ‏‏(اعدام از طریق سنگ باران) محکوم شده است.‏‎ ‎نامبرده در ارومیه زندانی است.‏
شکنجه شدگان و آسیب دیدگان :‏ ‏

.‏ مصطفی رسول نیا جوان 20 ساله اهل مهاباد به اتهام شرکت در قتل یک افسر ایرانی درجریان حوداث پس ‏قتل شوانه قادری در مهاباد دستگیر شده بود, در بازداشتگاه مورد شکنجه و آزاد جسمی قرار گرفت. ‏ ‏
.‏ رضا فرجیان اهل بانه که مضنون به شرکت در سرقت از بانک شده بود، پس از آنکه در اثر شکنجه شدید ‏نیروهای دایره اعتراف گیری پلیس از ناحیه هردو‎ ‎دست کاملا" فلج گردید، بی گناهی وی توسط اداره آگاهی ‏نیروی پلیس ثابت شد.‏
‏ سامان کریمی جوان 19 ساله اهل بانه که معلول گفتاری و شنوایی‎ ‎هست به اتهام سرقت مورد شکنجه ‏دایره اعتراف گیری نیروی پلیس قرار گرفت و به 6 ماه حبس و 80 ضربه تازیانه محکوم شد.‏ ‏
.‏ محسن علایی نوجوان 17 ساله ناشنوا و لال به اتهام سرقت مورد شکنجه پلیس قرار گرفته و ناچار به ‏اعتراف شد که به 6 ماه حبس و 8 ضربه تازیانه محکوم شد.‏
.‏ ظاهر ملاشیخه اهل سردشت در‎ ‎حین تردد در جاده مهاباد، سردشت مورد تیراندازی بدون هدف افراد نیروی ‏انتطامی قرار گرفت و در اثر صابت گلوله‎ ‎‏ به نخاع وی از ناحیه هردو پا فلج گردید.‏ ‏
.‏ هیمن حسنی نوجوان بی خانمان اهل بانه به اتهام سرقت، به حبس محکوم شده و در زندان توسط یک ‏مجرم محکوم به اعدام، مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفت.‏ ‏
.‏ ‏ فاطمه خندانی پیرزن 85 ساله سقزی در جریان یورش ماموران امنیتی و انتظامی برای دستگیری ‏فرزندش"حسین پرکایی" مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ماموران با قنداق تفنگ 4 دنده پهلوی راست وی ‏شکستند.‏ ‏
.‏ یک پیرمرد 70 ساله سقزی به نام" محمدصالح باشبلاغی" به همراه همسر سالخورده اش به نام"طوبی ‏رضاپور" به دلیل اعتراض به بازداشت پسرشان" آزاد باشبلاغی" در سالن دادگاه انقلاب اسلامی سقز، در ‏انظار مردم و مسئولان دادگاه مورد ضرب و شتم شدید یک افسر پلیس قرار گرفته و مصدوم شدند.‏ ‏
.‏ رامین صالحی نوجوان 15 ساله، اهل روستای "قیصلو" سقز به اتهام پخش و توزیع اعلامیه یک حزب کردی ‏توسط نیروهای سپاه پاسداران روستای "میرده "دستگیر و به بازداشتگاه یک پادگان نظامی انتقال داده شد و ‏در آنجا مورد ضرب و شتم و آزار جسمی شدید قرار گرفت. ‏
ناپدید شدگان:‏ ‏

.‏ احمد برزگر فرزند رسول، اهل منطقه برادان پیرانشهرف از اول فروردین ماه سال 1384 ناپدید شده است. ‏نامبرده در زمینه های سیاسی فعالیت داشته است.‏
.‏ محمدمراد میرزایی آوانگان فرزند عبداله اهل قروه از روز سوم تیرماه 1384 ناپدید شده است. نامبرده در ‏محل،منتقد دولت بوده است.‏
.‏ محمد کویخا اهل بوکان از روز 28 اسفند ماه 1384 ناپدید شده است . نامبرده فعال سیاسی بوده است.‏
بازداشت‎ ‎شدگانی که با تودیع وثیقه آزادشده و پرونده در جریان در دادگاهها دارند:‏ ‏

.‏ محمد صدیق‎ ‎کبودوند مدیر مسئول هفته نامه " پیام مردم" ، تهران ‏
.‏ حسين احمدی نیاز مدیر مسئول هفته نامه" آسو" ،سنندج ‏
.‏ رويا طلوعي سردبیر هفته نامه "راسان" ،سنندج ‏
.‏ اجلال قوامي روزنامه نگار ،سنندج ‏
.‏ تونيا كبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، تهران ‏
.‏ زینب بایزیدی فعال مدنی و حقوق بشر ،مهاباد ‏
.‏ غفور محمدی فعال مدنی و حقوق بشر،مهاباد ‏
.‏ سروه کامکار فعال مدنی،مهاباد ‏
.‏ چیمن بایزیدی فعال مدنی،مهاباد ‏
.‏ برهان غسالی فعال حقوق بشر ،بانه ‏
.‏ كاوه حسين پناهي روزنامه نگار،سنندج ‏
.‏ حسن اميني فعال سیاسی مذهبی،سنندج ‏
.‏ سعيد ساعدي روزنامه نگار ،سنندج ‏
.‏ جمشید وزیری نوبسنده، سنندج ‏
.‏ جهانگیر هاشمی نویسنده ، سنندج ‏
.‏ ژيان كامگار شهروند نودشه‏ ‏
.‏ وريا كريمي شهروند نودشه‏ ‏
.‏ هيوا نوري شهروند نودشه‏
.‏ وطن عبادي شهروند نودشه‏ ‏
.‏ خالد رسولي شهروند نودشه‏ ‏
.‏ كاوه انوري منش شهروند نودشه‏
.‏ عارف نادري فعال مدنی قروه‏ ‏
.‏ آسو صالح فعال دانشجویی سنندج ‏
.‏ کیا حجازی فعال دانشجویی سنندج‏ ‏
.‏ آزاد زمانی فعال حقوق کودکان‏ ‏
.‏ مکائیل امینی شهروند قروه‏ ‏
.‏ طالب میرزایی شهروند قروه‏ ‏
.‏ محمود شریفی شهروند قروه‏ ‏
.‏ طالب میهمی شهروند قروه‏ ‏
.‏ حبیب اله رنجبر فعال مدنی، دهگلان‏ ‏
.‏ علی پاسبار شهروند بوکان ‏
.‏ سمکو پاسبار شهروند بوکان‏ ‏
.‏ امیر عبداله زاده فعال مدنی بوکان‏ ‏
.‏ محمد حسن خالی شهروند بوکان ‏
.‏ جليل آزاديخواه سردبير هفته نامه " آسو" ،سنندج ‏
.‏ صديق مينايي روزنامه نگار، سنندج‏ ‏
.‏ جلال بهمنی شهروند، سنندج‏ ‏
.‏ هژار رضوی شهروند بانه‏ ‏
.‏ ناصر یوسفی شهروند بانه‏ ‏
.‏ محمد ظاهر احمدی پور فعال مدنی، بانه‏ ‏
.‏ برهان دیوارگر فعال حقوق کارگری، سقز‏ ‏
.‏ ‏ شاهرخ یزدانی شهروند سنندج‏
.‏ صالح غاجانی شهروند اشنویه‏
.‏ شورش نصرالهی شهروند اشنویه‏ ‏
.‏ جمشید امینی شهروند اشنویه‏ ‏
.‏ هاوار غاجانی شهروند اشنویه‏ ‏
.‏ کیوان اسدی شهروند اشنویه‏ ‏
.‏ اظهر عبداله شاهی شهروند اشنویه‏
.‏ هژار حسین نژاد شهروند سردشت‏
.‏ آزاد لطف پوری فعال مدنی سنندج
.‏ فاروق سامانی فعال مدنی مهاباد‏
.‏ هژار مامندی فعال مدنی مهاباد‏
.‏ مرتضی سلیمانی فعال مدنی، سنندج‏
.‏ محمود صالحی فعال حقوق کارگری، سقز‏
.‏ سید جلال حسینی فعال حقوق کارگری، سقز
.‏ محمد عبدی فعال کارگری سقز‏
.‏ محسن حکیمی فعال حقوق کارگری، سقز‏
.‏ افشین مروتی شهروند سقز‏
.‏ رضا عزیزی شهروند سقز‏
.‏ اسعد خیاط باشی شهروند سقز‏
.‏ هادی حیدری شهروند سقز‏
.‏ هادی نوری شهروند سقز
.‏ محمد صالح نصری شهروند سقز‏
.‏ لقمان محمدی فعال مدنی سقز‏
.‏ پیمان مهری شهروند سقز‏
.‏ لقمان مهری فعال مدنی، سقز‏
.‏ کیوان قهرمانی شهروند سقز‏
.‏ افشین محمدی شهروند سقز‏
.‏ عباس رمضانزاده شهروند سقز‏
.‏ فتاح رمضانزاده شهروند سقز‏
.‏ سامان بیگلری شهروند سقز‏
.‏ محمد وطن خواه شهروند سقز‏
.‏ مصطفی توفیقی شهروند سقز‏
.‏ شهرام انصاری شهروند سقز‏
.‏ محی الدین آزادی شهروند سقز‏
.‏ سعدی خادمی شهروند سقز‏
.‏ عطاله محمدزاده شهروند سقز‏
.‏ فردین فرج پور شهروند سقز‏
.‏ صلاح الدین سعادت شهروند سقز‏
.‏ نوزاد علائی شهروند سقز‏
.‏ بهاالدین شجاعی شهروند سقز‏
.‏ پیمان صدیقیانی شهروند سقز‏
.‏ جعفر شریفی شهروند سقز‏
.‏ حسین زینتی شهروند سقز‏
.‏ شاهو ملکی شهروند سقز‏
.‏ آرام صوفی شهروند سقز‏
.‏ آرام ساتوری شهروند سقز‏
.‏ دیاکو صالحی شهروند سقز‏
.‏ کاوه غفاری شهروند سقز‏
.‏ جمال شریفی شهروند سقز‏
.‏ حسین پرکایی شهروند سقز‏
.‏ ابراهیم صالحی شهروند سقز‏
.‏ منصور صالحی شهروند سقز‏
.‏ زاهد عبداله زاده شهروند سقز‏
.‏ هیمن امیدی شهروند سقز‏
.‏ مصطفی راعی شهروند سقز
.‏ ماجد ملکی شهروند سقز
.‏ هادی حسن پور شهروند سقز
.‏ هیوا بهرامی فعال مدنی سقز
.‏ نادر رضایی شهروند سقز
.‏ آکو دیا بندی شهروند سقز‏
.‏ رسول عینی شهروند سقز
.‏ محمود پیر شاهی شهروند سقز
.‏ هیمن ویسی شهروند سقز
.‏ حامد ظریفی شهروند سقز
.‏ منصور برازنده شهروند سقز
.‏ طاهر دست براورده شهروند سقز
.‏ فرهاد فتاحی شهروند، باینگان‏
.‏ وزير قادري شهروند باینگان‏
.‏ واحد اشرف پور شهروند باینگان‏
.‏ فرهاد فتاحي شهروند باینگان‏
.‏ محمدرضا رامينه شهروند، باینگان‏
.‏ اردلان رامينه شهروند باینگان‏
.‏ سراج قاسمي شهروند باینگان‏
.‏ اشكان احمدي شهروند باینگان‏
.‏ احمد وطمانی شهروند مهاباد‏
.‏ آزاد منبری دانشجو، بیجار‏
.‏ درسیم خورشید اوراماری شهروند ارومیه‏
.‏ مناف پورامینی شهروند مهاباد‏
.‏ عزیز عبدللهی شهروند مهاباد‏
.‏ قادر خرامان فرد شهروند مهاباد‏
.‏ عزیز محمدامینی شهروند مهاباد‏
.‏ شریف امینی شهروند مهاباد‏
.‏ حسن هیبتی شهروند مهاباد‏
.‏ فاتح حیرانی شهروند مهاباد‏
.‏ کیوان علیالی شهروند مهاباد‏
.‏ آوات سرگلی شهروند مهاباد‏
.‏ واحد سرگلی شهروند مهاباد‏
.‏ کامیار ناظمی شهروند مهاباد
.‏ محمد عالی شهروند پیرانشهر ‏
.‏ محسن رواق بستانی شهروند پیرانشهر‏
.‏ احمد عیسی زاده‌ شهروند ماکو‏
.‏ کمال پروینی شهروند ماکو
.‏ حسن عمو زاده شهروند ماکو
.‏ علی عمو زاده شهروند ماکو
.‏ حسن حسو زاده شهروند ماکو
.‏ عیسی آگوشیده شهروند ماکو
.‏ رستم ارکیا شهروند ماکو
.‏ جهانبخش بروکی میلان شهروند ماکو
.‏ حسین جوان شهروند ماکو
.‏ جعفر دلایی میلان شهروند ماکو
.‏ موسی عجمی شهروند ماکو
.‏ جمال عجمی شهروند ماکو
.‏ ادریس اشنود شهروند ماکو
.‏ محمد ارسن شهروند ماکو
.‏ علی ارسن شهروند ماکو
.‏ حسن ارسن شهروند ماکو
.‏ رستم ارسن شهروند ماکو
.‏ علی بروکی میلان شهروند ماکو
.‏ محمد بروکی میلان شهروند ماکو
.‏ محمد ادیب فر شهروند ماکو
.‏ حسن دلایی میلان شهروند ماکو
.‏ علی دلایی میلان شهروند ماکو
.‏ یوسف آهنو خوش شهروند ماکو
.‏ علی آهنو خوش شهروند ماکو
.‏ منصور عدالت شهروند ماکو
.‏ صابر ارکیا شهروند ماکو
.‏ محمد خلیلی شهروند ماکو
.‏ محمد امین افشاری شوریده شهروند ارومیه‏
.‏ جعفر افشاری شوریده شهروند مهاباد
.‏ کیوان عزیز پور شهروند مهاباد‏
.‏ کاوه‌ عزیز پور شهروند مهاباد‏
.‏ شاهو حسن پور اقدم شهروند مهاباد‏
.‏ هوشیار حسن پور شهروند مهاباد
.‏ شریف محمد امینی شهروند مهاباد
.‏ موسی قیطرانی شهروند مهاباد
.‏ رسول رزم شهروند مهاباد
.‏ کاوه عزیز پور شهروند مهاباد
.‏ لقمان سیدی شهروند مهاباد
.‏ کورش رحمانی شهروند کامیاران‏
.‏ نوزاد رحمانی شهروند کامیاران
.‏ رشاد صبوردی شهروند کامیاران
.‏ فواد فیضی شهروند کامیاران
.‏ خسرو کاکایی شهروند کامیاران
.‏ جواد فیضی شهروند کامیاران
.‏ رزگار سلیمیان شهروند بوکان
.‏ آرام قریشی شهروند بوکان
.‏ اکام قریشی شهروند بوکان
.‏ خدری سعید پور شهروند بوکان‏
.‏ نادر رضایی شهروند سقز
.‏ سعید شریفی شهروند سقز
.‏ عارف مردانی شهروند سقز
.‏ هاوری کیخسروی شهروند سقز
.‏ هیوا شریفی شهروند سقز‏
.‏ مهران سلیمی شهروند سقز
.‏ شریف گیلانی شهروند سقز
.‏ ژاله محمدی شهروند سقز
.‏ وهاب سهرابی شهروند کرمانشاه
.‏ ناصر قبادی شهروند کرمانشاه
.‏ علی حسینی شهروند خوی
.‏ کریم نقره ای شهروند بانه
.‏ رشید نقره ای شهروند بانه
.‏ محمد فرج پور شهروند بانه
.‏ فاروق عزیزر نژاد شهروند بوکان
.‏ یوسف رحمان پور شهروند بوکان
.‏ ارسلان پیروکی شهروند بوکان
.‏ بهرام ولد بیگی سردبیر روزنامه آشتی
.‏ مریم قاضی فعال مدنی و ادبی مهاباد‏
.‏ شورش موحی شهروند مهاباد
.‏ ادریس خلیقی شهروند مهاباد
.‏ کیوان محمودی شهروند بانه‏
.‏ حسین شریفی شهروند دیواندره
.‏ محسن کریمیان شهروند سقز‏
تهران دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۸۵ / ۳ جولای ۲۰۰۶
http://www.rmmk.orgبخشهای مربوطه
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
دیدبان حقوق بشر
عفو بین‌الملل
کانون دفاع از زندانیان سیاسی
Demonstration in support of political prisoners in Iran: July 16 in Los Angeles

Source: The committee for human rights and freedom of political prisoners in Iran-Southern California


The suppression of demonstrators in Azerbaijan, Khuzestan, and Kurdistan, the silencing of labor, women, and student movements and the vicious attacks on demonstrators throughout the past year, are all evidence of the ongoing and abhorrent human rights violations by the Islamic Republic of Iran. In such an atmosphere, Iran's democracy movement calls for the unity and support of people of conscience from around the world.


We support and welcome the suggestion of Akbar Ganji for a global hunger strike that demands the release of all political detainees from the Islamic Republic's jails, especially three prominent political prisoners namely: Ali Akbar Mousavi Khoeni, a leading activist in the student movement and former member of parliament, Dr Ramin Jahanbegloo, a philosopher, professor and public intellectual, and Mansour Osanloo, a prominent labor leader and executive director of the Worker's Syndicated Union. The hunger strike will be held from July 14 through July 16, 2006 in New York, in front of the United Nations.


We ask for the participation, support and solidarity of people from Iran and around the world who care about human rights.


In this respect, "The committee for human rights and freedom of political prisoners in Iran-Southern California" along with the students and other people who share our goal will take part in the protest organized on Sunday, July 16 in front of the Federal Building in Westwood, Los Angeles.Demonstration at Federal Building-Westwood- Los Angeles

Time: Sunday, July 16 - From 4pm to 7pm

Location: Los Angeles, Westwood, in front of the Federal Building

Human right

حمايت فدائيان خلق (اکثريت) از کارزار مشترک براى دفاع از آزادى زندانيان سياسى
اطلاعيه هيئت سياسی-اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

در پشتيبانی از فراخوان کارزار مشترک براى دفاع از آزادى زندانيان سياسى
قدرت ما در همبستگى و پيوستگى ماست!


ايرانيان آزاده!

با استقبال از فراخوان برگزارى اعتصاب غذاى سراسرى در روزهاى جمعه، شنبه و يکشنبه ٢٣، ٢۴ و ٢۵ تيرماه در دفاع از آزادى منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکاى شرکت واحد، رامين جهانبگلو محقق واستاد دانشگاه وموسوى خوئينى از مدافعان حقوق و آزادى هاى سياسى و مدنى اعلام شده است، در داخل و خارج از ايران فعاليت‌هاى گسترده اى جريان دارد. فعالان احزاب، سازمان‌ها و نهادهاى فرهنگى واجتماعى در سراسر جهان به‌رغم داشتن انديشه، برنامه و پيشينه تاريخى و اجتماعى متفاوت در تدارک يک کارزار مشترک عمومى براى دفاع از آزادى زندانيان سياسى، مقاومت در برابر استبداد و شکستن فضاى خفقان سياسى در کشور هستند.
هيئت سياسی-اجرائی سازمان ما، از کارزارمشترک برگزارى اعتصاب غذا که به ابتکار آقاى گنجى جريان يافته، از طريق همياری در تدارک تحصن‌ها، تجمع‌ها، اعتصاب غذا و ديگر ابتکاراتی که هم‌ميهنان به‌کار می‌گيرند، با خواست آزادى کليه زندانيان سياسى پشتيبانى مى‌کند و کوشش در راه تقويت همبستگى داخلى و بين‌المللى با زندانيان سياسى در ايران و تشديد فشار براى آزادى بدون قيد وشرط همگی آنان را بخش جدايی‌ناپذير مبارزه مردم براى استقرار دمکراسى در کشور مى‌داند.
در لحظه کنونى اين کارزار يکی از موثرترين ابزار براى دفاع از آزادى زندانيان سياسى و مبارزه عليه نقض فاحش آزادى‌ها و حقوق بشر در ايران است. با اين اقدام مى‌توان افکار عمومى جهان را بيش از پيش به سوى ايران و استبداد حاکم بر کشور جلب کرد و خواسته‌هاى دمکراتيک مردم را به آگاهى جهانيان رساند.
برگزارى اعتصاب غذا و تحصن در روزهاى جمعه، شنبه و يکشنبه و اشاره به نام هاى منصور اسانلو، رامين جهانبگلو و موسوى خوئينى در فراخوان دفاع از آزادى زندانيان سياسى جنبه نمادين دارد. مبارزه ما براى آزادى، نه به اين سه روز محدود است و نه به اين سه نام. بر اين نام‌ها مى‌توان و بايد اسامى ناصر زرافشان وکيل پرونده قتل‌هاى زنجيره اى، امير انتظام و همچنين بسيارى از چهره‌هاى جنبش زنان، دانشجويى، کارگرى، کوشندگان حقوق مليت‌های ساکن ميهن مشترکمان و دستگيرشدگان حوادث آذربايجان، کردستان، بلوچستان، خوزستان و...را افزود. هرچند، هر اندازه هم اسامى بيشتری از زندانيان در فراخوان قيد شود، باز هم نام بسيارى از مبارزان پاکباخته راه آزادى که در اسارتگاه‌هاى جمهورى اسلامى در بند هستند، از قلم خواهد افتاد؛ مبارزان گمنامى که جنبش دمکراسى ما بر پايدارى و اراده سترگ آنان در مبارزه استوار است و ما موظف هستيم با تمام توان فرياد آزاديخواهى همه آنان را در داخل و خارج از ايرا ن هرچه رساتر بازتاب دهيم و به نيروى همبستگى رژيم را عقب بنشانيم وجنبش آزاديخواهى را توانمند تر سازيم.