یکشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۸۵

Human right

حمايت فدائيان خلق (اکثريت) از کارزار مشترک براى دفاع از آزادى زندانيان سياسى
اطلاعيه هيئت سياسی-اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

در پشتيبانی از فراخوان کارزار مشترک براى دفاع از آزادى زندانيان سياسى
قدرت ما در همبستگى و پيوستگى ماست!


ايرانيان آزاده!

با استقبال از فراخوان برگزارى اعتصاب غذاى سراسرى در روزهاى جمعه، شنبه و يکشنبه ٢٣، ٢۴ و ٢۵ تيرماه در دفاع از آزادى منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکاى شرکت واحد، رامين جهانبگلو محقق واستاد دانشگاه وموسوى خوئينى از مدافعان حقوق و آزادى هاى سياسى و مدنى اعلام شده است، در داخل و خارج از ايران فعاليت‌هاى گسترده اى جريان دارد. فعالان احزاب، سازمان‌ها و نهادهاى فرهنگى واجتماعى در سراسر جهان به‌رغم داشتن انديشه، برنامه و پيشينه تاريخى و اجتماعى متفاوت در تدارک يک کارزار مشترک عمومى براى دفاع از آزادى زندانيان سياسى، مقاومت در برابر استبداد و شکستن فضاى خفقان سياسى در کشور هستند.
هيئت سياسی-اجرائی سازمان ما، از کارزارمشترک برگزارى اعتصاب غذا که به ابتکار آقاى گنجى جريان يافته، از طريق همياری در تدارک تحصن‌ها، تجمع‌ها، اعتصاب غذا و ديگر ابتکاراتی که هم‌ميهنان به‌کار می‌گيرند، با خواست آزادى کليه زندانيان سياسى پشتيبانى مى‌کند و کوشش در راه تقويت همبستگى داخلى و بين‌المللى با زندانيان سياسى در ايران و تشديد فشار براى آزادى بدون قيد وشرط همگی آنان را بخش جدايی‌ناپذير مبارزه مردم براى استقرار دمکراسى در کشور مى‌داند.
در لحظه کنونى اين کارزار يکی از موثرترين ابزار براى دفاع از آزادى زندانيان سياسى و مبارزه عليه نقض فاحش آزادى‌ها و حقوق بشر در ايران است. با اين اقدام مى‌توان افکار عمومى جهان را بيش از پيش به سوى ايران و استبداد حاکم بر کشور جلب کرد و خواسته‌هاى دمکراتيک مردم را به آگاهى جهانيان رساند.
برگزارى اعتصاب غذا و تحصن در روزهاى جمعه، شنبه و يکشنبه و اشاره به نام هاى منصور اسانلو، رامين جهانبگلو و موسوى خوئينى در فراخوان دفاع از آزادى زندانيان سياسى جنبه نمادين دارد. مبارزه ما براى آزادى، نه به اين سه روز محدود است و نه به اين سه نام. بر اين نام‌ها مى‌توان و بايد اسامى ناصر زرافشان وکيل پرونده قتل‌هاى زنجيره اى، امير انتظام و همچنين بسيارى از چهره‌هاى جنبش زنان، دانشجويى، کارگرى، کوشندگان حقوق مليت‌های ساکن ميهن مشترکمان و دستگيرشدگان حوادث آذربايجان، کردستان، بلوچستان، خوزستان و...را افزود. هرچند، هر اندازه هم اسامى بيشتری از زندانيان در فراخوان قيد شود، باز هم نام بسيارى از مبارزان پاکباخته راه آزادى که در اسارتگاه‌هاى جمهورى اسلامى در بند هستند، از قلم خواهد افتاد؛ مبارزان گمنامى که جنبش دمکراسى ما بر پايدارى و اراده سترگ آنان در مبارزه استوار است و ما موظف هستيم با تمام توان فرياد آزاديخواهى همه آنان را در داخل و خارج از ايرا ن هرچه رساتر بازتاب دهيم و به نيروى همبستگى رژيم را عقب بنشانيم وجنبش آزاديخواهى را توانمند تر سازيم.

هیچ نظری موجود نیست: