یکشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۸۵

مرکز اطلاع رسانی
گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
گزارش 320‏
صدها کرد به اتهامات سیاسی و امنیتی در زندان هستند
تهران؛ تعداد زیادی از متهمان سیاسی و امنیتی کرد که اغلب، در ارتباط با احزاب و سازمانهای سیاسی ‏کرد دستگیر شده اند، سالها است که زندانی اند. ‏ گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در تلاش اند با گردآوری اطلاعاتی در خصوص وضعیت زندانیان کرد، ‏محکومین، اعدام شدگان، کشته شدگان، مجروحین، زنان محکوم شده ، محکومین تحت تعقیب و بازداشتدگان موقت و ‏شهروندان تحت تعقیب دستگاههای قضایی و امنیتی، اسامی آنها را بطور دوره ای منتشر کنند. در هر دوره سه ماهه ‏لیست ارائه شده کاملتر و به هنگام خواهد شد. ذیلا" تعدادی از اسامی گردآوری شده منتشر می شود: ‏ بدیهی این لیست به هیج وجه کامل نیست و تنها بخش کوچکی از آمار واقعی را شامل می شود. ‏

محکومین به اعدام ، حبس ابد و حبسهای طولانی:‏

.‏ عزیز صادقی، فرزند حسن، متولد 1338 در شهر سلماس، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در تاریخ 15 دی ماه 1371 دستگیر به حبس ابد و پرداخت حداقل 6 دیه محکوم شده است.‏
.‏ خالد فریدونی فرزند حسن، متولد 1346 در شهر مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در تاریخ10 مهر ماه 1379به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و به اعدام با ‏یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏
.‏ عمر فقیه پور فرزند محمد رسول، متولد 1349 در شهر مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات ‏کردستان ایران در تاریخ10 شهریور 1379دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف، به حبس ابد محکوم ‏شده است.‏
.‏ محمد ناصری فرزند ابراهیم، متولد 1350 در شاهیندژ، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران ‏در 23 آبان 1378 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏
.‏ حسن محمودی فرزند ابراهیم، متولد 1354در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ‏ایران دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ سید طاهر عبداله پور فرزند سید صالح، متولد 135در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات ‏کردستان ایران دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ زاهد مصطفوی فرزند محمد، متولد 1353 در بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در ‏‏6 مهرماه 1371 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ حسین حمزوی شجاع فرزند حمزه، متولد 1361در پیرانشهر، به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ‏در 5 اردیبهشت 1380 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏
.‏ سعید سنگر فرزند مصطفی، متولد 1361در پیرانشهر، به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق در 5 ‏اردیبهشت 1380 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ کریم معروف عزیز فرزند معروف اهل سلیمانیه به اتهام همکاری با حزب بعث در سال 1374 دستگیر و به ‏اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ رسول عبداله پور فرزند محمد اهل نقده، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1384 ‏دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم است.‏ ‏
.‏ مصطفی علی محمد فرزند علی اهل عفرین به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در ‏سال 1384 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم است.‏
.‏ محمد علی زایله فرزند یداله، متولد 1349 در سنندج به اتهام همکاری با سازمان کومله یکسانی در 30 ‏خرداد 1371 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
.‏ ‏ توفیق مرادی، اهل مریوان، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1381 دستگیر و به اعدام با یک درجه ‏تخفیف به حبس ابد محکوم شد.‏ ‏15.‏ ‏ آزاد صادقی، اهل سنندج به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1382 دستگیر و به اعدام با یک درجه ‏تخفیف به حبس ابد محکوم شد ‏ ‏
.‏ ناصر صدقی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1380 دستگیر و به اعدام با یک درجه ‏تخفیف به حبس ابد محکوم شد.‏ ‏
.‏ سمندعلی محمدی فرزند بیگ محمد، متولد 1326در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام ‏درگیری با نیروی انتظامی در 22 آبان 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده ‏است. ‏ ‏
.‏ بخشعلی محمدی فرزند بیگ محمد، متولد 1338در میاندو آب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام ‏درگیری با نیروی انتظامی در 12 آبان 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده ‏است. ‏ ‏
.‏ یونس آقایان فرزند ایوب، متولد 1361 در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام درگیری با نیروی ‏انتظامی در 3 مهر 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است. ‏ ‏
.‏ مهدی قاسم زاده فرزند قباد، متولد 1360 در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام درگیری با ‏نیروی انتظامی در 1 مهر 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است. ‏ ‏
.‏ عباداله قاسم زاده فرزند قباد، متولد 1353 در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام درگیری با ‏نیروی انتظامی در 12 آبان 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است. ‏ ‏
.‏ سهراب اسماعیل پور متولد 1351 در بانه به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1371 ‏دستگیر و به حبس ابد محکوم شده است ‏
.‏ مسعود حسین پناه، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1381 دستگیر و به حبس ابد ‏محکوم شده است. ‏
.‏ هژار قادری فرزند محمد، متولد 1361 در پیرانشهر، به اتهام همکاری با گروه آگری سور در 2 مرداد 1381 ‏دستگیر و به 15 سال سال حبس و اعدام محکوم شده است.‏
.‏ عثمان مصطفی پور فرزند حسین متولد 1348 در پیرانشهر به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در 24 تیرماه 1370 دستگیر و به 25 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ خالد مینا زاده فرزند عزیز، متولد 1349 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب خبات در 12 تیر 1371 دستگیر و ‏به 25 سال حبس محکوم شد.‏ ‏
.‏ ابراهیم خورندی فرزند عبدالسلیم متولد 1343 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران ‏در 17 مرداد 1369 دستگیر و به 23 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ اسعد مازوجی فرزند عبداله اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1375 ‏دستگیر و به 23 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ عزیز محمد جانی فرزند رحمت اله، متولد 1335 در مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران ‏در 7 اردیبهشت 1371 دستگیر و به 20 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ خالد استاد قاضی فرزند شریف، متولد 1347 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان در 22 ‏تیر 1375 دستگیر و به 20 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ ‏ حسین کرمی فرزند حمزه، متولد 1342در سردشت، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در ‏‏9 آذر ماه 1372 دستگیر و به 20 سال زندان محکوم شد.‏
.‏ ناصر ساطوری، فرزند غفور، متولد ۱۳۴۸ درسقز، به اتهام ارتباط با حزب کومه له، در 17 اردیبهشت ‏‏1370 دستگیر و به 20 سال زندان محکوم گردید.‏ ‏
.‏ ‏ حبیب اله نادری، اهل جوانرود، به اتهام ارتباط با دولت عراق، در سال 1379 دستگیر و به 18 سال ‏حبس محکوم گردید. ‏ ‏
.‏ محمد ویسی، اهل تازه آباد جوانرود، به اتهام ارتباط با دولت عراق، در سال 1379 دستگیر و به 18 سال ‏زندان محکوم شد.‏ ‏
.‏ ‏ محمود رحمانی، اهل روستای تازه آباد جوانرود، به اتهام ارتباط با دولت عراق، در سال 1379 دستگیر ‏و به 17 سال زندان محکوم شد.‏ ‏
.‏ ‏ مجید رحمانی، اهل روستای تازه آبادجوانرود، به ارتباط با دولت عراق دز سال 1379 دستگیر و به 16 ‏سال حبس محکوم شد. ‏ ‏
.‏ محمد امین فروتن، فرزند قادر، متولد 1337 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران، در ‏سال 1375 دستگیر و به 15 سال حبس محکوم گردید ‏
.‏ حامد لیلانی فرزند حسین، اهل پیرانشهر، متولد سال 1384 به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ‏ایران، در سال 1384 دستگیر و به 15 سال حبس محکوم شده است ‏
.‏ محمد امین پروشان فرزند قادر، اهل بوکان، به اتهام ار تباط با حزب دموکرات کردستان ایران در 5 مرداد ‏‏1375 دستگیر و به 15 سال زندان محکوم شده است‏ ‏
.‏ قادر جولا فرزند کریم، اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان، در سال 1378 دستگیر و به ‏‏15 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ سمکو قادر پور اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب کومه له در سال 1383 دستگیر و به 11 سال ‏حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ فرهاد میرزایی فرزند عبداله ، متولد 1352 در بوکان، به اتهام ارتباط با یگ گروه اسلامی منتسب گروه ‏القاعده در 25 اسفند 1381 دستگیر و به 9 سال زندان محکوم شده است.‏ ‏
.‏ جمال پر فرزند عبداله، اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1376 ‏دستگیر وبه 8 سال حبس محکوم است.‏ ‏
.‏ جعفر ملائکه فرزند رسول متولد 1351 در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در ‏‏21 شهریور 1379 دستگیر و به 7 حبس محکوم است.‏ ‏
.‏ ایوب هنرور فرزند احمد در سال 1360 در اشنویه، به اتهام ارتباط با گروه آگری سور در 2 مرداد 1381 ‏دستگیر و به 7 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ ایوب حقیقی فرزند رحمان، متولد 1361 در اشنویه، به اتهام همکاری با گروه آگری سور در 2 مرداد 1381 ‏دستگیر و به 7 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ داراب رشیدی فرزند مصطفی، متولد 1352 در سردشت، به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان( پ. ‏ک. ک) در سال 1380 دستگیر و به 7 سال حبس محکوم شده است.‏
.‏ جمال زارعی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1382 دستگیر و به 7 سال حبس ‏محکوم شد.‏ ‏
.‏ بهمن پیکال فرزند سلیمان، متولد 1361 در اشنویه، به اتهام همکاری با گروه آگری سور به 6 سال حبس ‏محکوم شده است.‏ ‏
.‏ سعید کریمی فرزند رستم، متولد 1352 در ارومیه، به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در سال ‏‏1384 دستگیر و به 6 سال حبس محکوم شده است‏ ‏
.‏ سید کریم حسینی فرزند قادر، متولد 1354 در بوکان، به اتهام همکاری با گروه آگری سور در 2 مرداد ‏‏1381 دستگیر و به 6 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ ‏ جمال حسینی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1381 دستگیر و به 5 سال زندان ‏محکوم شد. ‏
.‏ شیلان ارومیه ای اهل ارومیه ، به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان( پژاک) در سال 1383 دستگیر ‏و به 5 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ مظفر نصرالدینی فرزند عبداله، متولد 1353 در سلیمانیه، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان در ‏‏3 شهریور 1380 دستگیر و به 5 سال حبس محکوم شده است.‏
.‏ کیوان سرابی اهل سنندج، به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان( پژاک) در آذر 1384 دستگیر و به ‏‏5 سال حبس و 5 تبعید محکوم شده است.‏ ‏
.‏ علی احمد سلیمان فرزند احمد، به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال 1382 دستگیر و به 5 ‏سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ فرزاد راوند اهل مریوان، به اتهام ایجاد اغتشاش در سال 1380 دستگیر و به 6 سال حبس محکوم شده ‏است
زندانیان با محکومیت زیر 5 سال:‏ ‏

.‏ سید محسن رستمی فرزند سید محمد امین اهل مریوان، به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان در ‏‏1383 دستگیر و زندانی شده است.‏
.‏ سعید دلایی میلان فرزند عصمت، اهل ارومیه، به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال 1383 ‏دستگیر و زندانی شده است.‏
.‏ حسن حکمت دمیر فرزند عزیز متولد 1352 کردستان ترکیه، به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان ‏در سال 1382 دستگیر و زندانی شده است‏ ‏
.‏ محمد خیر خالد رمضان فرزند خالد، اهل کردستان سوریه، به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان در ‏سال 1383 دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ اسعد امیری فرزند ایرج اهل اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات مدنی خیابانی در خرداد 1384 ‏دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ عبدالخالق طلوعی فرزند محمد، متولد 1364 اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات مدنی خیابانی در ‏خرداد 1384 دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ منصور محمدی فرزند محمد، اهل سنندج به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال 1383 ‏دستگیر و زندانی شده است ‏
.‏ علی قاسمی فتح آبادی فرزند محمد، متولد 1358 بوکان به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در 27 ‏خرداد 1384 دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ شهریار قبال فرزند علی، اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1384 ‏دستگیر و زندانی شده شده است.‏ ‏
.‏ سیامند شابویی فرزند قادر، متولد 1365 در اشنویه، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان در 2 ‏مرداد 1384 دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ غلامحسین رهبری فرزند عبداله، اهل ارومیه، به اتهام ارتباط با گروه سلطنت طلب در سال 1384 ‏دستگیر و زندانی شده است.‏
.‏ امیر شریفی فرزند عبدالکریم، اهل بوکان، به اتهام ارتباط با یک گروه اسلامی، در 25 شهریور 1384 ‏دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ صلاح الدین احمدی فرزند رسول، متولد 1349 در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در 18 مهرماه 1384 دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ محمد پرتوی متولد 1356 در سردشت، به اتهام درگیری با نیروهای امنیتی در سال 1384 دستگیر و به ‏‏4 سال و 5 ماه حبس محکوم شده است. ‏ ‏
.‏ سامان رسول پور فعال حقوق بشر و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مهاباد، به اتهام نشر ‏اکاذیب و تبلیغ برضد نظام اسلامی، در 10 اسفند ماه 1384 دستگیر و زندانی شده است.‏
.‏ سید حجت ابراهیمی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1382 دستگیر و به زندان و ‏تبعید به ملایر محکوم شد.‏ ‏
.‏ انور عزیزی، اهل سقز، به اتهام همکاری با همکاری با حزب خبات در سال 1382 دستگیر و به زندان ‏محکوم شد.‏ ‏
.‏ مصطفی احمد نژاد اهل سقز به اتهام ارتباط با احزاب مخالف به 3 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ کیوان صابری اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با احزاب کرد به 3 سال و نیم حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ طه (طاها) احمدی فرزند محمد سعید اهل مریوان به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به 4 ‏حبس و تبعید به ایذه خورستان محکوم شده است.‏
زندانیان و بازداشت شدگان بلا تکلیف :‏ ‏

.‏ شهرام گرجانی فرزند ابراهیم، متولد 1354 در اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی در خرداد ‏‏1384 دستگیر و زندانی است.‏ ‏
.‏ محمد امین رسولی فرزند محمد، متولد 1337 در پیرانشهر، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در 13 دی ماه 1384 دستگیر و زندانی است.‏ ‏
.‏ پوریا مفرح عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعال حقوق بشر در ماکو، به اتهام نشر اکاذیب و ‏تبلیغ برضد نظام در فروردین ماه 1385 دستگیر و زندانی است.‏ ‏
.‏ جهانگیر بادوزاده اهل مهاباد و عضو سابق حزب دموکرات کردستان ایران، به اتهام شر کت در قتل یک ‏عضو نیروی امنیتی در سال 1382 دستگیر و به اعدام محکوم گردید.حکم اعدام فعلا" لغو شده است.‏ ‏
.‏ مصطفی رسول نیا اهل مهاباد در جریان اعتراضات مدنی مردم مهاباد در تیرماه 1384 به اتهام شرکت در ‏قتل یک افسر دولتی دستگیر و زندانی است.‏ ‏
.‏ ابوبکر میرزا قادری اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانی شده ‏است.‏ ‏
.‏ قادر احمدی اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانی شده است.‏ ‏
.‏ عثمان میرزا قادری اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانی شده ‏است.‏
.‏ ابوبکر باپیری اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ خضر سعید نژاد اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ محمدصالح کوخاشیره اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ خالد شیرزاد اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ ابوبکر تیکان تپه اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ آوات قریشی اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ دارا قریشی اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ محمد امین سلیمیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ سعداله سلطانیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ خضر مولودی، اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ ریبوار سلیمیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏ ‏
.‏ کامل سلیمیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانی شده است.‏
.‏ حیدر سرچمی اهل کامیاران به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
.‏ ابراهیم عاشقی اهل ماکو به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏
.‏ کریم امینی اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است. ‏ ‏
.‏ خسرو قربانی اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
.‏ احمد حسینی اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
.‏ واحد هرمز آباد اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
.‏ علی قربانی اهل سردشت،به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
.‏ هژار قادر ریحانی اهل مهاباد به اتهام ارتباط با اتحادیه انقلابیون کردستان زندانی شده است.‏ ‏
.‏ کاوه بهرامی اهل مهاباد به اتهام ارتباط با اتحادیه انقلابیون کردستان زندانی شده است.‏ ‏
.‏ ایوب رحمانی اهل کامیاران به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان بازداشت شده است.‏
.‏ نامدار رحمانی اهل کامیاران به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان بازداشت شده است.‏ ‏
.‏ دلیر روژهلاتی به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان در کامیاران بازداشت شده است.‏ ‏
.‏ عثمان قادری به اتهام ارتباط با یک حزب کردی بازداشت شد.‏ ‏
.‏ شهرام عزیزپور‎ ‎به اتهام به همراه داشتن نشریه یک حزب کردی بازداشت شده است.‏ ‏
.‏ زانکو رحمتی به اتهام ارتباط با یک حزب کردی بازداشت شده است.‏ ‏
.‏ آرام رضازاده به اتهام ارتباط با یک حزب کردی بازداشت شده است.‏ ‏
.‏ یاسر گلی فعال دانشجویی به اتهام سیاسی بازداشت شده است.‏
محکومین به زندان:‏

.‏ لقمان مهری اهل سقز ، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی و ارتباط با حزب کمونیست کارگری ‏به 5 سال زندان محکوم شده است.‏
.‏ افشین محمدی اهل سقز به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به 2 سال زندان محکوم شده ‏است ‏
.‏ محمد طاهر علی پور، اهل سقز ، به اتهام فعالیتهای مدنی و شرکت در اعتراضات مدنی به 4 سال ‏حبس محکوم شده است.‏
.‏ هیمن محمودی اهل اشنونه عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به 2 سال حبس محکوم ‏شده است.‏ ‏
.‏ علی باسبار اهل بوکان به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان به 3 سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏
.‏ سلیمان مینا پاک اهل اشنویه به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به 2 سال حبس ‏محکوم شده است.‏
.‏ افشین مروتی فرزند محمد متولد 1359 در سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی و ارتباط با ‏احزاب مخالف به یک سال حبس و تبعید به دیواندره محکوم شده است.‏ ‏
.‏ مادح احمدی اهل سنندج، به اتهام دیدار با سران احزاب مخالف و تبلیغ بر ضد امنیت داخلی به 5 ‏سال حبس و تبعید به میناب محکوم شده است.‏ ‏
.‏ محمدصدیق کبودوند مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده "پیام مردم" به اتهام تبلیغ جدایی خواهی ‏به یک سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری محکوم شده است.‏ ‏
.‏ کمال پروینی اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده است.‏
.‏ صابر شادمند اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏
.‏ جمال عجمی اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏
.‏ حسین عموزاده اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به یک سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏
.‏ فاتح حیرانی اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به 6 سال حبس شامل 2 ‏سال تعزیری و 4 سال تعلیقی و تبعید به مراغه محکوم شده است.‏
.‏ عادل ظفری اهل سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به 2 سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
.‏ رسول رزم اهل مهاباد به اتهام ارتباط با احزاب مخالف به 2 سال حبس و تبعید به نقده محکوم شده ‏است.‏ ‏
.‏ کاوه رسولی اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با احزاب کردی به 2 سال حبس و تبعید به میاندوآب ‏محکوم شده است.‏
.‏ ابراهیم صالحی اهل سقز، به اتهام نگهداری نقشه سیاسی کردستان به یک سال حبس محکوم ‏شده است.‏ ‏
.‏ حسین محمدی اهل سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی و ارتباط با احزاب مخالف به 3 ‏سال حبس و 80 ضربه تازیانه محکوم شده است.‏
محکومین تحت تعقیب:‏ ‏

.‏ رضا امینی اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران به 20 حبس محکوم شده ‏است‎.‎ ‏
.‏ هلمت حسن آذر پور اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران به 15 حبس ‏محکوم شده است.‏ ‏
.‏ عبداله محمدی اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران به 15 حبس محکوم ‏شده است.‏
اعدام شدگان:‏ ‏

.‏ اسماعیل محمدی اهل بوکان، به اتهام همکاری با حزب کومه له در سال 1382 دستگیر و در 13 شهریور ‏‏1384 به دار آویخته شد.‏
.‏ محمد پنجوینی به اتهام عضویت در گروه" اگری سور "در سال 1381 دستگیر و زندانی شد و در 13 شهریور ‏‏1384 به دار آویخته شد.‏ ‏
.‏ عزیز خلکانی اهل سردشت، به اتهام شرکت در قتل یک مامور امنیتی ایران، در سال 1375 دستگیر و در 27 ‏آذر 1384 به دار آویخته شد.‏ ‏
.‏ مسعود شوکه فرزند محمد اهل سردشت، به اتهام شرکت در قتل یک مامور امنیتی ایران، در سال 1375 ‏دستگیر و د ر 11 دی ماه 1384 به دار آویخته شد.‏
.‏ صلاح محمودی فرزند ابوبکر اهل سردشت، به اتهام شرکت در قتل یک مامور امنیتی ایران، در سال 1375 ‏دستگیر و در یکم تیر 1385 به دار آویخته شد.‏
کشته شدگان:‏ ‏

.‏ کمال اسفرم 24 ساله اهل مهاباد، مشهور به " شوانه سید قادر" در 12 تیرماه 1384 ‏
.‏ حسین عبده بالایی 30 ساله اهل سردشت، در 7 مرداد 1384‏
.‏ زانیار آشیان 20 ساله اهل سنندج، در 15 مرداد 1384‏ ‏
.‏ شیرکو امینی 27 ساله، دانشجو و اهل مهاباد، در 29 آبان 1385‏ ‏
.‏ حسین مصلحت فرزند اسماعیل 22 ساله، چوپان روستایی در سردشت،در 22 آذر ماه 1385‏ ‏
.‏ علی کریم زاده فرزند عمر شهروند اهل ماکو، در 26 بهمن 1384‏ ‏
.‏ محمد فرزند میزو اهل ماکو، در 26 بهمن 1384 ‏ ‏
.‏ برهان فرزند حسن اهل روستای شاتری اطراف ماکو، در 26 بهمن ماه 1384‏ ‏
.‏ عادل ماکویی اهل روستای جنگه در حومه ماکو، در 26 بهمن 1384 ‏ ‏
.‏ بایرم آرسن اهل ماکو، در26 بهمن 1384 ‏ ‏
.‏ یوسف کفاشی فرزند اسماعیل اهل ماکو، در 26 بهمن 1384 ‏ ‏
.‏ علی حسن پور اهل روستای بایرم مهاباد، در شهریور 1383 ‏ ‏
.‏ فرهمند صادق وزیری اهل سنندج در اواخر سال 1383 در بازداشتگاهی در سلماس ‏ ‏
.‏ فایق رجبی اهل اشنویه، در 20 اسفند ماه 1384در پیرانشهر ‏ ‏
.‏ رئوف جوانمردی 37 ساله اهل روستای ترشیان سردشت، در یک تیرماه 1385‏
زنان محکوم به اعدام و سنگسار:‏ ‏

.‏ لیمو ابراهیمی زن جوان کارگر اهل روستای دوستعلی مهاباد مظنون به هم دستی با همسر متواریش در ‏قتل جوان متعارض به نامبرده، در زندانی در همدان با خطر اعدام روبرو است.‏ ‏
.‏ فاطمه آستا،40 ساله اهل بوکان مظنون به شرکت در قتل همسرش، محکوم به اعدام شده و در بوکان ‏زندانی است‎.‎ ‏
.‏ نازنین مهاباد 18 ساله دختر کرد ساکن کرج ، متهم به قتل یکی از سه مرد متعارض به خویش است. نامبرده ‏به اعدام محکوم شده و در رجایی شهر کرج زندانی است.‏ ‏
.‏ ملک قربانی زن جوان کرد اهل نقده به اتهام زنای محصنه ( ارتباط جنسی خارج از روابط زناشویی) به رجم ‏‏(اعدام از طریق سنگ باران) محکوم شده است.‏‎ ‎نامبرده در ارومیه زندانی است.‏
شکنجه شدگان و آسیب دیدگان :‏ ‏

.‏ مصطفی رسول نیا جوان 20 ساله اهل مهاباد به اتهام شرکت در قتل یک افسر ایرانی درجریان حوداث پس ‏قتل شوانه قادری در مهاباد دستگیر شده بود, در بازداشتگاه مورد شکنجه و آزاد جسمی قرار گرفت. ‏ ‏
.‏ رضا فرجیان اهل بانه که مضنون به شرکت در سرقت از بانک شده بود، پس از آنکه در اثر شکنجه شدید ‏نیروهای دایره اعتراف گیری پلیس از ناحیه هردو‎ ‎دست کاملا" فلج گردید، بی گناهی وی توسط اداره آگاهی ‏نیروی پلیس ثابت شد.‏
‏ سامان کریمی جوان 19 ساله اهل بانه که معلول گفتاری و شنوایی‎ ‎هست به اتهام سرقت مورد شکنجه ‏دایره اعتراف گیری نیروی پلیس قرار گرفت و به 6 ماه حبس و 80 ضربه تازیانه محکوم شد.‏ ‏
.‏ محسن علایی نوجوان 17 ساله ناشنوا و لال به اتهام سرقت مورد شکنجه پلیس قرار گرفته و ناچار به ‏اعتراف شد که به 6 ماه حبس و 8 ضربه تازیانه محکوم شد.‏
.‏ ظاهر ملاشیخه اهل سردشت در‎ ‎حین تردد در جاده مهاباد، سردشت مورد تیراندازی بدون هدف افراد نیروی ‏انتطامی قرار گرفت و در اثر صابت گلوله‎ ‎‏ به نخاع وی از ناحیه هردو پا فلج گردید.‏ ‏
.‏ هیمن حسنی نوجوان بی خانمان اهل بانه به اتهام سرقت، به حبس محکوم شده و در زندان توسط یک ‏مجرم محکوم به اعدام، مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفت.‏ ‏
.‏ ‏ فاطمه خندانی پیرزن 85 ساله سقزی در جریان یورش ماموران امنیتی و انتظامی برای دستگیری ‏فرزندش"حسین پرکایی" مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ماموران با قنداق تفنگ 4 دنده پهلوی راست وی ‏شکستند.‏ ‏
.‏ یک پیرمرد 70 ساله سقزی به نام" محمدصالح باشبلاغی" به همراه همسر سالخورده اش به نام"طوبی ‏رضاپور" به دلیل اعتراض به بازداشت پسرشان" آزاد باشبلاغی" در سالن دادگاه انقلاب اسلامی سقز، در ‏انظار مردم و مسئولان دادگاه مورد ضرب و شتم شدید یک افسر پلیس قرار گرفته و مصدوم شدند.‏ ‏
.‏ رامین صالحی نوجوان 15 ساله، اهل روستای "قیصلو" سقز به اتهام پخش و توزیع اعلامیه یک حزب کردی ‏توسط نیروهای سپاه پاسداران روستای "میرده "دستگیر و به بازداشتگاه یک پادگان نظامی انتقال داده شد و ‏در آنجا مورد ضرب و شتم و آزار جسمی شدید قرار گرفت. ‏
ناپدید شدگان:‏ ‏

.‏ احمد برزگر فرزند رسول، اهل منطقه برادان پیرانشهرف از اول فروردین ماه سال 1384 ناپدید شده است. ‏نامبرده در زمینه های سیاسی فعالیت داشته است.‏
.‏ محمدمراد میرزایی آوانگان فرزند عبداله اهل قروه از روز سوم تیرماه 1384 ناپدید شده است. نامبرده در ‏محل،منتقد دولت بوده است.‏
.‏ محمد کویخا اهل بوکان از روز 28 اسفند ماه 1384 ناپدید شده است . نامبرده فعال سیاسی بوده است.‏
بازداشت‎ ‎شدگانی که با تودیع وثیقه آزادشده و پرونده در جریان در دادگاهها دارند:‏ ‏

.‏ محمد صدیق‎ ‎کبودوند مدیر مسئول هفته نامه " پیام مردم" ، تهران ‏
.‏ حسين احمدی نیاز مدیر مسئول هفته نامه" آسو" ،سنندج ‏
.‏ رويا طلوعي سردبیر هفته نامه "راسان" ،سنندج ‏
.‏ اجلال قوامي روزنامه نگار ،سنندج ‏
.‏ تونيا كبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، تهران ‏
.‏ زینب بایزیدی فعال مدنی و حقوق بشر ،مهاباد ‏
.‏ غفور محمدی فعال مدنی و حقوق بشر،مهاباد ‏
.‏ سروه کامکار فعال مدنی،مهاباد ‏
.‏ چیمن بایزیدی فعال مدنی،مهاباد ‏
.‏ برهان غسالی فعال حقوق بشر ،بانه ‏
.‏ كاوه حسين پناهي روزنامه نگار،سنندج ‏
.‏ حسن اميني فعال سیاسی مذهبی،سنندج ‏
.‏ سعيد ساعدي روزنامه نگار ،سنندج ‏
.‏ جمشید وزیری نوبسنده، سنندج ‏
.‏ جهانگیر هاشمی نویسنده ، سنندج ‏
.‏ ژيان كامگار شهروند نودشه‏ ‏
.‏ وريا كريمي شهروند نودشه‏ ‏
.‏ هيوا نوري شهروند نودشه‏
.‏ وطن عبادي شهروند نودشه‏ ‏
.‏ خالد رسولي شهروند نودشه‏ ‏
.‏ كاوه انوري منش شهروند نودشه‏
.‏ عارف نادري فعال مدنی قروه‏ ‏
.‏ آسو صالح فعال دانشجویی سنندج ‏
.‏ کیا حجازی فعال دانشجویی سنندج‏ ‏
.‏ آزاد زمانی فعال حقوق کودکان‏ ‏
.‏ مکائیل امینی شهروند قروه‏ ‏
.‏ طالب میرزایی شهروند قروه‏ ‏
.‏ محمود شریفی شهروند قروه‏ ‏
.‏ طالب میهمی شهروند قروه‏ ‏
.‏ حبیب اله رنجبر فعال مدنی، دهگلان‏ ‏
.‏ علی پاسبار شهروند بوکان ‏
.‏ سمکو پاسبار شهروند بوکان‏ ‏
.‏ امیر عبداله زاده فعال مدنی بوکان‏ ‏
.‏ محمد حسن خالی شهروند بوکان ‏
.‏ جليل آزاديخواه سردبير هفته نامه " آسو" ،سنندج ‏
.‏ صديق مينايي روزنامه نگار، سنندج‏ ‏
.‏ جلال بهمنی شهروند، سنندج‏ ‏
.‏ هژار رضوی شهروند بانه‏ ‏
.‏ ناصر یوسفی شهروند بانه‏ ‏
.‏ محمد ظاهر احمدی پور فعال مدنی، بانه‏ ‏
.‏ برهان دیوارگر فعال حقوق کارگری، سقز‏ ‏
.‏ ‏ شاهرخ یزدانی شهروند سنندج‏
.‏ صالح غاجانی شهروند اشنویه‏
.‏ شورش نصرالهی شهروند اشنویه‏ ‏
.‏ جمشید امینی شهروند اشنویه‏ ‏
.‏ هاوار غاجانی شهروند اشنویه‏ ‏
.‏ کیوان اسدی شهروند اشنویه‏ ‏
.‏ اظهر عبداله شاهی شهروند اشنویه‏
.‏ هژار حسین نژاد شهروند سردشت‏
.‏ آزاد لطف پوری فعال مدنی سنندج
.‏ فاروق سامانی فعال مدنی مهاباد‏
.‏ هژار مامندی فعال مدنی مهاباد‏
.‏ مرتضی سلیمانی فعال مدنی، سنندج‏
.‏ محمود صالحی فعال حقوق کارگری، سقز‏
.‏ سید جلال حسینی فعال حقوق کارگری، سقز
.‏ محمد عبدی فعال کارگری سقز‏
.‏ محسن حکیمی فعال حقوق کارگری، سقز‏
.‏ افشین مروتی شهروند سقز‏
.‏ رضا عزیزی شهروند سقز‏
.‏ اسعد خیاط باشی شهروند سقز‏
.‏ هادی حیدری شهروند سقز‏
.‏ هادی نوری شهروند سقز
.‏ محمد صالح نصری شهروند سقز‏
.‏ لقمان محمدی فعال مدنی سقز‏
.‏ پیمان مهری شهروند سقز‏
.‏ لقمان مهری فعال مدنی، سقز‏
.‏ کیوان قهرمانی شهروند سقز‏
.‏ افشین محمدی شهروند سقز‏
.‏ عباس رمضانزاده شهروند سقز‏
.‏ فتاح رمضانزاده شهروند سقز‏
.‏ سامان بیگلری شهروند سقز‏
.‏ محمد وطن خواه شهروند سقز‏
.‏ مصطفی توفیقی شهروند سقز‏
.‏ شهرام انصاری شهروند سقز‏
.‏ محی الدین آزادی شهروند سقز‏
.‏ سعدی خادمی شهروند سقز‏
.‏ عطاله محمدزاده شهروند سقز‏
.‏ فردین فرج پور شهروند سقز‏
.‏ صلاح الدین سعادت شهروند سقز‏
.‏ نوزاد علائی شهروند سقز‏
.‏ بهاالدین شجاعی شهروند سقز‏
.‏ پیمان صدیقیانی شهروند سقز‏
.‏ جعفر شریفی شهروند سقز‏
.‏ حسین زینتی شهروند سقز‏
.‏ شاهو ملکی شهروند سقز‏
.‏ آرام صوفی شهروند سقز‏
.‏ آرام ساتوری شهروند سقز‏
.‏ دیاکو صالحی شهروند سقز‏
.‏ کاوه غفاری شهروند سقز‏
.‏ جمال شریفی شهروند سقز‏
.‏ حسین پرکایی شهروند سقز‏
.‏ ابراهیم صالحی شهروند سقز‏
.‏ منصور صالحی شهروند سقز‏
.‏ زاهد عبداله زاده شهروند سقز‏
.‏ هیمن امیدی شهروند سقز‏
.‏ مصطفی راعی شهروند سقز
.‏ ماجد ملکی شهروند سقز
.‏ هادی حسن پور شهروند سقز
.‏ هیوا بهرامی فعال مدنی سقز
.‏ نادر رضایی شهروند سقز
.‏ آکو دیا بندی شهروند سقز‏
.‏ رسول عینی شهروند سقز
.‏ محمود پیر شاهی شهروند سقز
.‏ هیمن ویسی شهروند سقز
.‏ حامد ظریفی شهروند سقز
.‏ منصور برازنده شهروند سقز
.‏ طاهر دست براورده شهروند سقز
.‏ فرهاد فتاحی شهروند، باینگان‏
.‏ وزير قادري شهروند باینگان‏
.‏ واحد اشرف پور شهروند باینگان‏
.‏ فرهاد فتاحي شهروند باینگان‏
.‏ محمدرضا رامينه شهروند، باینگان‏
.‏ اردلان رامينه شهروند باینگان‏
.‏ سراج قاسمي شهروند باینگان‏
.‏ اشكان احمدي شهروند باینگان‏
.‏ احمد وطمانی شهروند مهاباد‏
.‏ آزاد منبری دانشجو، بیجار‏
.‏ درسیم خورشید اوراماری شهروند ارومیه‏
.‏ مناف پورامینی شهروند مهاباد‏
.‏ عزیز عبدللهی شهروند مهاباد‏
.‏ قادر خرامان فرد شهروند مهاباد‏
.‏ عزیز محمدامینی شهروند مهاباد‏
.‏ شریف امینی شهروند مهاباد‏
.‏ حسن هیبتی شهروند مهاباد‏
.‏ فاتح حیرانی شهروند مهاباد‏
.‏ کیوان علیالی شهروند مهاباد‏
.‏ آوات سرگلی شهروند مهاباد‏
.‏ واحد سرگلی شهروند مهاباد‏
.‏ کامیار ناظمی شهروند مهاباد
.‏ محمد عالی شهروند پیرانشهر ‏
.‏ محسن رواق بستانی شهروند پیرانشهر‏
.‏ احمد عیسی زاده‌ شهروند ماکو‏
.‏ کمال پروینی شهروند ماکو
.‏ حسن عمو زاده شهروند ماکو
.‏ علی عمو زاده شهروند ماکو
.‏ حسن حسو زاده شهروند ماکو
.‏ عیسی آگوشیده شهروند ماکو
.‏ رستم ارکیا شهروند ماکو
.‏ جهانبخش بروکی میلان شهروند ماکو
.‏ حسین جوان شهروند ماکو
.‏ جعفر دلایی میلان شهروند ماکو
.‏ موسی عجمی شهروند ماکو
.‏ جمال عجمی شهروند ماکو
.‏ ادریس اشنود شهروند ماکو
.‏ محمد ارسن شهروند ماکو
.‏ علی ارسن شهروند ماکو
.‏ حسن ارسن شهروند ماکو
.‏ رستم ارسن شهروند ماکو
.‏ علی بروکی میلان شهروند ماکو
.‏ محمد بروکی میلان شهروند ماکو
.‏ محمد ادیب فر شهروند ماکو
.‏ حسن دلایی میلان شهروند ماکو
.‏ علی دلایی میلان شهروند ماکو
.‏ یوسف آهنو خوش شهروند ماکو
.‏ علی آهنو خوش شهروند ماکو
.‏ منصور عدالت شهروند ماکو
.‏ صابر ارکیا شهروند ماکو
.‏ محمد خلیلی شهروند ماکو
.‏ محمد امین افشاری شوریده شهروند ارومیه‏
.‏ جعفر افشاری شوریده شهروند مهاباد
.‏ کیوان عزیز پور شهروند مهاباد‏
.‏ کاوه‌ عزیز پور شهروند مهاباد‏
.‏ شاهو حسن پور اقدم شهروند مهاباد‏
.‏ هوشیار حسن پور شهروند مهاباد
.‏ شریف محمد امینی شهروند مهاباد
.‏ موسی قیطرانی شهروند مهاباد
.‏ رسول رزم شهروند مهاباد
.‏ کاوه عزیز پور شهروند مهاباد
.‏ لقمان سیدی شهروند مهاباد
.‏ کورش رحمانی شهروند کامیاران‏
.‏ نوزاد رحمانی شهروند کامیاران
.‏ رشاد صبوردی شهروند کامیاران
.‏ فواد فیضی شهروند کامیاران
.‏ خسرو کاکایی شهروند کامیاران
.‏ جواد فیضی شهروند کامیاران
.‏ رزگار سلیمیان شهروند بوکان
.‏ آرام قریشی شهروند بوکان
.‏ اکام قریشی شهروند بوکان
.‏ خدری سعید پور شهروند بوکان‏
.‏ نادر رضایی شهروند سقز
.‏ سعید شریفی شهروند سقز
.‏ عارف مردانی شهروند سقز
.‏ هاوری کیخسروی شهروند سقز
.‏ هیوا شریفی شهروند سقز‏
.‏ مهران سلیمی شهروند سقز
.‏ شریف گیلانی شهروند سقز
.‏ ژاله محمدی شهروند سقز
.‏ وهاب سهرابی شهروند کرمانشاه
.‏ ناصر قبادی شهروند کرمانشاه
.‏ علی حسینی شهروند خوی
.‏ کریم نقره ای شهروند بانه
.‏ رشید نقره ای شهروند بانه
.‏ محمد فرج پور شهروند بانه
.‏ فاروق عزیزر نژاد شهروند بوکان
.‏ یوسف رحمان پور شهروند بوکان
.‏ ارسلان پیروکی شهروند بوکان
.‏ بهرام ولد بیگی سردبیر روزنامه آشتی
.‏ مریم قاضی فعال مدنی و ادبی مهاباد‏
.‏ شورش موحی شهروند مهاباد
.‏ ادریس خلیقی شهروند مهاباد
.‏ کیوان محمودی شهروند بانه‏
.‏ حسین شریفی شهروند دیواندره
.‏ محسن کریمیان شهروند سقز‏
تهران دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۸۵ / ۳ جولای ۲۰۰۶
http://www.rmmk.orgبخشهای مربوطه
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
دیدبان حقوق بشر
عفو بین‌الملل
کانون دفاع از زندانیان سیاسی

هیچ نظری موجود نیست: