برنامه های جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران - جنوب کالیفرنیا-متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشراعلامیهٔ جهانی حقوق بشر
 


یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است.  این اعلامیه نتیجه ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه ی مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.


مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.


کشورهای تازه استقلال یافتهٔ زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند


از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي,عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد.
 از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق نشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده استبشريت را كه روح به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه درآن افراد بشر در بيان عقيده ,آزاد و از ترس و فقر ,فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا كه اساسا" حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشربه عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم وفشار مجبورنگردد.
 ازآنجا كه اساسا" لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد.
از آنجا كه مردم ملل متحد, ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني حقوق مرد و زن و تساوي مجددا" در منشور, اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتمايي كمك كنند و در محيطي آزاد تر وضع زندگي بهتري بوجود آورند.
از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همكاري سازمان ملل تامين كنند.
 از آنجا كه حسن تفاهم مشتركي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي كامل اين تعهد, كمال اهميت را دارد,مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل, اعلام ميكند و افراد همه اركان اجتماع, اين اعلاميه را دايما" ,در مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت, احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي, شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود و چه در بين مردم كشورهايي كه در قلمرو آنها مي باشد, تامين گردد.متن اعلامیهمجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.


ماده 1-  همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي شوند و داراي موهبت خرد و وجدان ميباشند و با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند.
ماده 2-  هركس مي تواند از كليه آزاديها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح شده,بي هيچگونه برتري, منجمله برتري از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين يا هر عقيده ديگر, و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماعي, و از نظر توانگري يا نسب يا هر وضع ديگر بهره مند گردد. نيز هيچ امتيازي بر اساس نظام سياسي يا قانوني يا بين المللي مربوط به كشور يا سرزميني كه شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت,خواه سرزمين مزبورمستقل باشد يا زير سرپرستي, خواه فاقد خود مختاري باشد يا سرزميني كه حاكميت آن به شرطي از شروط محدود شده باشند.
ماده 3-  هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخص خويش برخوردار باشد.
ماده 4-  هيچ كس را نمي توان به بنده گي يا برده گي گرفت.بنده گي و سوداگري بنده در هر شكل كه باشد ممنوع است.
ماده 5-  هيچ كس را نمي توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميز قرار داد.
ماده 6- هر كس داراي اين حق است كه شخصيت حقوقي او در همه جا مراعات گردد.
ماده 7-  همه افراد در پيشگاه قانون يكسانند و حق دارند كه بي هيچ تفاوت از پشتيباني قانون بطور برابر استفاده كنند.
هر كس حق دارد در مقابل هرگونه تبعيض كه ناقض اين اعلاميه باشد ودر مقابل هرگونه عملي كه چنين تبعيضي را تشويق كند, از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد.
ماده 8-  هركس مي تواند از تعدي به حقوق اصلي كه به موجب قانون اساسي يا قانونهاي ديگر براي او شناخته شده است به دادگاههاي صلاحيت دار ملي متوسل گردد تا حقش استيفا شود.
ماده 9-  هيچ كس را نمي توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.
ماده 10-  هركس حق دارد با استفاده كامل از تساوي حقوق با ديگران, دعواي او در يك دادگاه مستقل و بي طرف عادلانه و علني رسيدگي شود و آن دادگاه در باره حقوق و تعهدات او,يا صحت هرگونه اتهام كيفري كه به او متوجه باشد حكم دهد.
ماده 11-   الف) هركس متهم به ارتكاب جرمي باشد, تا وقتي تقصير او طي محا كمه علني كه در آن هر گونخ تضمين ضروري براي دفاع تامين شده باشد قانونا" به ثبوت نرسد, بيگناه محسوب مي شود.
ب) همچنين هيچكس به علت ارتكاب عملي يا خودداري از عملي محكوم نخواهد شد مگر وقتي كه آن كار بموجب قوانين ملي يا بين المللي در هنگام ارتكاب, جرم محسوب باشد.نيز هيچكس به مجازاتي بيش از مجازات مقرر در هنگام ارتكاب جرم محكوم نخواهد شد.
ماده 12-  زندگاني خصوصي يا امور خانوادگي يا محل سكونت, يا مراسلات كسي نبايد در معرض دخالت خود سرانه واقع شود.نيز به حيثيت و حسن شهرت هيچكس نمي توان حمله كرد.
هركس حق دارد در اين گونه دخالت ها يا اين گونه تجاوزها, از پشتيباني قانون برخوردار باشد.
ماده 13-  الف) هركس حق دارد در داخل هر كشور آزادانه نقل مكان كند و هر كجا بخواهد اقامت گزيند.
ب) هركس مي تواند هر كشوري را كه بخواهد, منجمله كشور خود را,ترك كند و مي تواند به كشور خود باز گردد.
ماده 14-  الف) هركس حق دارد براي گريز از هر گونه شكنجه و فشار به جايي پناهنده شود. نيز مي تواند در ساير كشورها از پناهندگي استفاده كند.
ب) در جرايم غير سياسي يا اموري كه مخالف با اصول و هدفهاي ملل متحد باشد نمي توان از حق پناهندگي استفاده كرد.ماده 15-  الف) هركس مي تواند هر مليتي را بخواهد بپذيرد.
ب) هيچ كس را نمي توان خود سرانه از مليت او محروم ساخت يا حق تغيير مليت از اورا سلب نمود.


ماده 16-   الف) زن و مرد وقتي به سن ازدواج برسند مي توانند بدون هيچ قيد نژادي و ملي و ديني ازدواج كنند, و  خا نوا ده بنياد گذارند. آنان به هنگام زناشويي و در اثنا و هنگام انحلال آن داراي حقوق متساوي مي باشند.
ب) عقد ازدواج جز با رضاي آزادانه همسران آينده,قانوني نيست.
ج) خانواده عنصر طبيعي و اساسي اجتماع است و بايد از پشتيباني جامعه برخوردار باشد.
ماده 17- الف) هركس به تنهايي يا با شراكت ديگري داراي حق مالكيت است.
ب) مالكيت هيچ كس را نمي توان بر خلاف قانون از وي سلب كرد.
ماده 18-  هركس داراي حق آزادي فكر و ضمير و دين است. لازمه اين حق آن است كه هر كس خواه به تنهايي يا با ديگران علني يا خصوصي از راه تعليم و پيگيري و ممارست, يا از طريق شعايير و انجام مراسم ديني,بتواند آزادانه,دين و يقينات خود را ابراز كند.
ماده 19- هر كس آزاد است هر عقيده اي را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هرگونه راي بدون مداخله اشخاص مي باشد و مي تواند به هر وسيله كه بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي, اخبار و افكار را تحقيق نمايد و دريافت كند و انتشار دهد.
ماده 20-  الف)هر كس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت هاي مسالمت آميز شركت جويد.
ب) هيچ كس را نمي توان وادار ساخت به حزبي بپيوندد.
ماده 21-  الف) هركس حق دارد مستقيما" يا به وسيله نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومي كشور خود شركت جويد.
ب) اراده ملت اساس قدرت اختيارات ملي است,اين اراده به وسيله انتخابات شرافتمندانه صورت مي گيرد كه دوره به دوره از طريق انتخابات عمومي يكسان, با راي مخفي يا بنا به روشي مشابه با آن كه آزادي راي را تامين , انجام مي يابد.
ماده 22-  هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامين اجتماعي برخوردار گردد, و مي تواند به كمك كوشش ملي و ياري بين المللي با توجه به سازمان و امكانات هر كشور از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه با حيثيت و تكامل آزاد شخصيت انساني ملازمه داشته باشد بهره ور گردد.
ماده 23-  الف) هر كس حق كار و حق برگزيدن آزادانه كار با شرايط عادلانه و ارضا, كننده دارد, نيز حق دارد كه در مقابل بيكاري حمايت شود.
ب) هر كس در مقابل كار مساوي, بدون هيچ گونه رعايت امتياز, حق دستمزد مساوي دارد.
ج) هر كس در مقابل كار, حق دارد دستمزدي منصفانه و ارضا كننده دريافت كند كه براي او و خانواده اش وجه معيشتي فراهم آورد كه شايسته حيثيت كمال يافته انساني باشد و در صورت مقتضي حق دارد از كليه وسايل حمايت اجتماعي استفاده نمايد.
د) هر كس حق دارد براي پشتيباني از منافع خود, با ديگران تشكيل سنديكا بدهد و عضو سنديكايي شود.
ماده 24- هر كس حق استراحت و استفاده از ايام فراغت دارد, منجمله حق دارد ساعات كارش بطور معقول محدود باشد و از مرخصي نوبتي با دريافت حقوق استفاده كند.
ماده 25-  الف) هركس حق دارد از سطح يك زندگاني برخوردار باشد كه سلامت و رفاه او و خانواده اش, منجمله خوراك و لباس و مسكن و رسيدگي هاي پزشكي آنان را تامين كند. همچنين حق دارد از خدمات ضروري اجتماعي در هنگام بيكاري و بيماري و درمانده گي و بيوه گي و پيري يا در ساير مواردي كه بنا به اوضاع و احوالي بيرون از اراده او, وسايل معاش وي مختل گردد استفاده كند.
ب) مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از كمك و مساعدت مخصوص را ايجاب مي كند.هر كودك خواه حاصل زناشويي قانوني باشد يا غير قانوني, از حمايت اجتماعي برابر برخوردار مي گردد.ماده 26-  الف) هر كس حق دارد از تعليم و تربيت استفاده كند. تعليم و تربيت بايد دست كم در مورد آموزش ابتدايي و اساسي رايگان باشد. تعليمات فني و حرفه اي بايد براي همه ممكن باشد. دسترسي به تعليمات عاليه بايد براي همه و بنا به شايستگي هر كس امكان پذير باشد.
ب)هدف تعليم و تربيت بايد شكوفايي كامل شخصيت بشري و تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. تعليم و تربيت بايد حسن تفاهم و گذشت ودوستي بين همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد يا هر دين, همچنين گسترش فعاليتهاي ملل متحد را براي حفظ صلح تسهيل كند.
ج) پدر و مادر براي تعيين نوع تعليم و تربيت فرزند خود حق اولويت دارند.
ماده 27-  الف) هر كس حق دارد آزادانه در زندگاني فرهنگي اجتماع شركت جويد و از اقسام هنرها استفاده كند و در پيشرفت علمي و بركات حاصل از آن سهيم باشد.
ب) هر كس حق دارد از منافع اخلاقي و مادي ناشي از هرگونه دستاورد علمي و ادبي يا هنري كه بوجود آورده باشد حمايت شود.
ماده 28-  هركس حق دارد بكوشد تا در سطح اجتماعي و جهاني چنان سامان و نضمي حكمفرما شود كه حقوق و آزاديهايي كه در اين اعلاميه اعلام شده است در آن سطح به نتيجه كامل برسد.
ماده 29-  الف) هركس نسبت به اجتماعي كه فقط در آن اجتماع رشد آزاد و كامل شخصيت او امكان پذير است تكاليفي بر عهدهدارد.
ب)هركس در اجراي حقوق و در مقام برخورداري از آزاديهاي خويش, تنها از محدوديت هايي پيروي مي كند كه قانون منحصرا" به منظور تامين شناسايي و حرمت به حقوق و آزاديهاي ديگران, بالجمله براي تحقق بخشيدن به مقتضيات عادله اخلاق و نظام اجتماعي و مصلحت عمومي, در يك جامعه دموكرات وضع كرده باشد.
ج) در هيچ حال نمي توان حقوق و آزاديهاي مزبور را به نحوي بكار برد كه با هدفها و اصول ملل متحد منافي باشد.
ماده 30-  هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر را نميتوان بنحوي تفسير كرد كه براي دولتي يا گروهي يا فردي متضمن حقي شود كه بنا بر آن, بتواند به فعاليتي دست زند يا كاري انجام دهد كه هدف آن از بين بردن حقي از حقوق و آزاديهاي مذكور در اين اعلاميه باشد.
آنچه در اين دو قسمت آمد متن كامل اعلاميه جهاني حقوق بشر بود
.اين اعلاميه شامل يك ديباچه و 30 ماده,در تاريخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 خورشيدي در مجمع سازمان ملل تصويب شد و جهانيان اين روز را به نام " روز حقوق بشر" جشن مي گيرند.


 


 


 


-=====================================================================
گزارش بزرگداشت نام و یاد جانباختگان در کشتار سیاسی رژیم اسلامی در سال

1367،
 در لس آنجلس روز یکشنبه 8 سپتامبر

 بنا به دعوت 4 نهاد مدافع حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، جمعی از هموطنان در کتابخانه مرکزی شهر سانتامونیکا گرد هم آمدند تا ضمن گرامی داشت یاد جانباختگان فاجعه ملی قتل عام زندانیان سیاسی در ایران طی تابستان و پاییز 1367، شاهدی باشند بر استمرار دادخواهی در مقابل این جنایت علیه بشریت . در این برنامه که توسط گروه های مدافع حقوق بشر و دمکراسی برای ایران از جمله حامیان مادران پارک لاله/لس آنجلس-ولی برگزار شد، آقای علیرضا عزیزی پیام عفو بین الملل را به مناسبت این فاجعهء فراموش نشدنی به اطلاع حضار رساندند. در گزارش این نهاد حقوق بشر که روز پنج‌شنبه، ۷ شهریور، منتشر شد با انتقاد از عدم پاسخ‌گویی مقامات ایران درباره کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی سال ۱۳۶۷ آمده است که جمهوری اسلامی «پس از۲۵ سال همچنان تلاش می‌کند این واقعه را از حافظه‌ها پاک کند». «هیچ‌گاه در مورد این کشتار گسترده تحقیقات صورت نگرفت، هیچ یک از مقامات مسئول و مجریان این قتل عام محاکمه نشدند و در واقع برخی از همان افراد اکنون در سطوح بالای حکومت ایران هستند.» عفو بین الملل همچنین از آن‌ چه«سرکوب و اذیت و آزار» خانواده‌های قربانیان این واقعه می‌خواند به شدت انتقاد می کند و در نهایت از حکومت ایران می خواهد که «حق دسترسی و انتشار حقایق، اجرای عدالت در مورد مسئولان این فاجعه و غرامت به خانواده قربانیان این کشتار» را محترم بشمارد. سپس سخنران برنامه ،خانم بانو صابری از زندانیان سیاسی سابق ، که همسر ایشان در اعدامهای گروهی سال 67جان باخت، ضمن اشتراک تجارب فردی خود ، مسئله دادخواهی عمومی را طرح نموده تأکید کردند بخشش عاملین این جنایات گر چه نزد برخی می تواند گزینه ای فردی به شمار آید، ولی شرط نخست آن قبول مسئولیت عاملین و آمرین آن و به رسمیت شناختن کامل حق دادخواهی است. ایشان همچنین در پاسخ به سوال یکی از حاضرین در مورد شیوه برخورد حتی برخی اصلاح طلب های وابسته به حکومت با این فاجعه، انتقاد کردند خود نامه های بسیاری برای برخی از آنان فرستاده اند که تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکرده اند. در انتها ضمن بازدید شرکت کنندگان از نمایشگاه کوچک حامیان مادران پارک لاله /لس آنجلس-ولی که به این مناسبت تهیه شده بود، پتیشن هایی در آزادی زندانیان سیاسی در ایران نیربه امضا رسید. برای دیدن سایر عکس ها در این مراسم می توانید به فیس بوک حامیان مادران در لس آنجلس / ولی مراجعه نمائید:========================================================


بمناسبت ١۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر
تاریخ و محل اجرای برنامه پنج شنبه ٦ دسامبر
٢۰١٢ سالن آمفی تئاترکتابخانه سنتا مونیکا ٦۰١ بلوار سنتا مونیکا
 شروع برنامه ساعت۳۰: ٦ تا ٨:30 بعد ازظهر این برنامه شامل:
 • خیر مقدم بوسیله مجری و پخش سرود ای ایران
خواندن تاریخچه اعلامیه حقوق بشر
• نمایش ویدیوئی در مورد حقوق بشر
• نمایش ویدیو موزیک از سیلن دیون بنام "خشونت علیه زنان را متوقف کنید"
• قرائت پیام جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران- جنوب کالیفرنیا
• پخش ویدیوی تهیه شده توسط سازمان عفو بین المللی • نمایش فیلم کوتاهی بنام "خشونت علیه زنان, تفکری مادون حیوانیست"
• قرائت پیام حامیان مادران پارک لاله - ولی
 • پخش ویدیو موزیکی بنام "عظمت زنان ایرانی" • قرائت پیام انجمن مدافع دموکراسی در ایران •
 پخش فیلم ویدیوی "سه دهه"
• آغاز میز گرد با شرکت حاضران در جلسه

------------------------------------------------------------------------------------------
جامعه دفاع از حقوق بشر و مرکز مطالعات خاورمیان در دانشگاه یوسی ال ا به مناسبت سالگردفاجعه 67

 http://www.shrisc.org/index.php?limitstart=5

 جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران - جنوب کالیفرنیا


Society for Human Rights in Iran - Southern California
WWW.SHRISC.ORG
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
از همگان دعوت می کند که در برنامه ای که به همین مناسب برگزار می شود شرکت نمائید
برنامه شامل
سخنرانی
 رؤیا حکاکیان
نویسنده کتاب آدم کش های قصر فیروزه
فیلم
موسیقی
...
میزگرد آزاد
 با هماهنگی پرتو نوری علا

شنبه 10 دسامبر 2011
ساعت 6 تا 8 بعد ازظهر
 مکان:
Santa Monica Library
601 Santa Monica Blvd
Santa Monica, Ca. 90401
ساختمان کتابخانه، طبقه همکف 

برپایی میز اطلاع رسانی در برنامه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران/ جنوب کایفرنیا


این برنامه با سخنرانی خانم رویا حکاکیان آغاز شد و ضمن جمع آوری  نامه  برای آزادی زندانیان سیاسی، پنلی با ریاست  خانم پرتو نوری علا  نیز برگزار گردید که  شرکت کنندگان در آن به کند و کاوی در حقوق بشر پرداختند.  
حامیان مادران پارک لاله /لس آنجلس-ولی ضمن برپایی میز اطلاع رسانی در این برنامه، پیام خود را به مناسبت  روزجهانی حقوق بشر در ایران نیز به شرح زیر به اطلاع شرکت کنندگان رساندند.
پیام حامیان مادران پارک لاله در لس آنجلس / وَلی
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 
گر چه اندیشه شناخت ، حفظ و مدون کردن حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد ، اما آنچه امروزه بعنوان یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه  به شمار میرود   الزام  به پایبندی به  مفاد پیمان حقوق بشر به عنوان دستاوردی جهانی است که همه کشورهای امضا کننده آنرا  از هر فرهنگ ، مذهب و ملیتی  ، بدور از تعابیر و تفاسیر مصلحت جویانه خود، متعهد به اجرای آن  می کند.    
 

طی سه دهه سلطه سفاکانه حکومت اسلامی بر ایران، مطابق آمارهای موجودِ بین المللی، ایران از جمله کشورهائی است که عدم رعایت حقوق بشر در آن، لطمات و خسارات عمده ای به جان و مال و اندیشه مردم، بویژه جوانان، زنان، و دگراندیشان، زده است. و شگفتا که با این همه دستگیری و سرکوب، آزار و شکنجه، ناپدید شدن و کشتار، مردم ایران هنوز، با خشونت پرهیزترین اشکال مبارزه مدنی، مقابل رژیم اسلامی ایستاده اند.
و در این میان باید از مادران داغدار اما مبارز ایرانی یاد کرد که در اتحادی چشمگیر، دادخواهِ صدای حق طلب فرزندانِ محصور در زندانها، شکنجه شده، ربوده شده و به خاک خفته ایرانی هستند. آنان سرخورده و بیزار از درخواستِ رعایت عدالت، توسط رژیم اسلامی، از مجامع مدافع حقوق بشری و سازمان های بین المللی، و اذهان عموم مردم، می خواهند به نقض فاحش حقوق بشر در ایران توجه و اعتراض کنند. 
از این روی،  حامیان مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران) در بسیاری از شهرها ی جهان  وظیفه خود می دانند   تا ضمن حمایت از خواست های به حق  آن مادرا ن دادخواه که همانا آزادی تمامی زندانیان سیاسی- عقیدتی، لغو احکام اعدام و شناخت آمران و عاملانِ سی سال کشتار و حبس و شکنجه در رژیم جمهوری اسلامی است، منعکس کننده هر چه وسیع تر صدای آنان در جهان،  باشند
ما از آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران مصرانه می خواهیم تا نهایت تلاش خود را در گرد آوری  و انعکاس مدارک و شواهد نقض حقوق بشر توسط عُمال حکومت جمهوری اسلامی ایران بنمایند و از سازمان ملل و تمامی نهاد های مدافع حقوق بشر در سطح جهان  انتظار داریم تا  در مقابل نقض فاحش و سیستماتیک  حقوق بشر در ایران بطور جدی موضع گیری نمایند.  
حامیان مادران پارک لاله  فعالانه  در حال  گرد آوری ،ترجمه و ارسال نامه های مادران و خانواده  های کشته شدگان و زندانیان سیاسی به گزارشگر ویژه  می باشند و طی دیداری  نیزکه  اخیراً  با آقای احمد شهید داشته اند تلاش نمودند تا  این صدای دادخواهی  را  از نزدیک به گوش  ایشان برسانند. به این وسیله نیز از تمامی هموطنانی که  میتوانند ما را در تکمیل این شواهد یاری رسانند  تقاضا میشود   از هیچ تلاشی در این راه  دریغ ننمایند. باشدکه آشکار شدن جنایات رژیم اسلامی در جهان، اندک مَرهمی بر زخم عمیق جسم و جان مادران عزادار ایران باشد
SUNDAY, SEPTEMBER 18, 2011


برنامه جامعه دفاع از حقوق بشر ایران جنوب کالیفرنیا


فيلم های مراسم ٢٣ مين سالگرد قتل عام بزرگ زندانيان سياسى ايران در شهر لوس آنجلس این فیلم هارا اختصاصآ برای جامعه دفاعاز حقوق بشر ایران جنوب کالیفرنیا ساخته ام.
استفاده از آنها هیچ ممنوعیتی ندارد


برای دیدن فیلم کامل

فيلم و گزارش كامل مراسم ٢٣ مين سالگرد قتل عام بزرگ زندانيان سياسى ايران
http://www.vokradio.com/content/view/1460/58/
ن١٢ سپتامبر ٢٠١١

اختصاصى vokRadio

با حضور آقايان مهدى اصلانى و اسفنديار منفردزاده مراسم ٢٣ مين سالياد قتل عام زندانيان سياسي ايران برگزار شد. اين مراسم كه در روز يكشنبه چهارم سپتامبر با همت جامعه دفاع از حقوق بشر ايران- جنوب كاليفرنيا و حمايت ديگر سازمانها و نهادهاى حقوق بشرى در امريكا برگزار شده بود، با استقبال بي سابقه مدافعان حقوق بشر و فعالان سياسى شهر لوس آنجلس مواجه گرديد.


در آغاز اين مراسم خانم ثريا فلاح، از سوى جامعه دفاع از حقوق بشر ايران به مهمانان و حاضران در مراسم خير مقدم گفت و طى سخنان كوتاهى به ضرورت برگزارى اين مراسم اشاره كردند و اعلام كردند كه اين پنجمين سالى است كه اين جامعه اقدام به برگزاري يادبود ياد وخاطره زندانيان سياسي اعدامى ايران و بخصوص آن عزيزانى كه در طى دهه شصت و در تابستان سال ٦٧ بطور وحشيانه اي توسط دست اندركاران جمهورى اسلامى به قتل رسيدند.

پيام سازمان عفو بين الملل توسط آقاى دكتر عزيزى، پيام مادران پارك لاله- منطقه ولى لوس آنجلس توسط خانم صديق پور و همينطور پيام جامعه دفاع از حقوق بشر ايران -جنوب كاليفرنيا توسط خانم امانى خوانده شد.

سپس آقاى مهدى اصلانى ضمن خير مقدم به حضار و باارزش دانستن سنتى چنين بزرگ در گراميداشت عزيزان اعدام شده، به شرح كوتاهى در مورد شرايط سياسى و اجتماعى دهه شصت و تابستان سال ٦٧ اشاره كردند و ضمن برشمردن كسانيكه در آن سالها در راس قدرت بودند و مصدر امور سياسى و امنيتي ، تلاشهائى را كه براى بى گناه جلوه دادن بخشي از حاكميت از سوى بخشى از اپوزسيون در داخل ايران صورت مي گيرد مورد سوال قرار دادند. آڤاي اصلاني در بخش ديگرى از سخنرانى خود مطرح كردند كه متاسفانه عمق فاجعه آنچنان شديد است كه امكان بررسى زواياى آن در شرايط فعلى و با وجود حاكميت جمهورى اسلامى در حال حاضر امكان پذير نخواهد بود.

وى زندان و اعدام را همزاد نظام اسلامى ذكر مي كند. وي دوره بنديهاى زندان را به هفت دوره تقسيم مي كند، از اعدامهاى روزهاى اول انقلاب در پشت بام مدرسه علوى، تا دستگيريها و اعدامهاى اخير، از دستگيرى تقى شهرام تا دستگيرى سعادتى از رهبران مجاهدين خلق، تا دستگيرى گروه فرقان و مي شود گفت كه نظام اسلامى اولين نهادى را كه از رژيم قبلى بازسازى كردن سيستم امنيتى و زندان بود. سپس به زندانهاى دهه شصت اشاره مى كند و همزمان به قدرت نمايى رژيم در گزارش كردن اعدامهاى شبانه و همينطور به اعدامهاي كردستان، تركمن صحرا، اشاره مي كند. آقاى اصلانى مطرح مي كند كه يبشتر اطلاعات منتشر شده در خصوص عموما از تهران و كرج ، زندانهاى اوين و گوهر دشت كرج است. بدليل اينكه بيشتر زندانيان در اوين اعدام شدند و كسى از آن فاجعه جان سالم بدر نبرده است. ايشان همچنين به محل گورهاى دسته جمعى در جاهاي مختلف ايران اشاره مي نمايد و مي گويد خاوران تنها يكى از آن گورستانهاى بي نشان كشور است و نمادى براى مظلوميت دگرانديشان زندانى مي باشد.

آقاى اصلانى چون سالهاى پيش راوى يكى از خاطرات خود از قهرمانى تنگستانى، بود جانباخته ى راه آزادى ايران كاظم خوشابى. بيان اين خاطرات و نحوه اجرا و پردازش آن ، روايت مصور يك تراژدى بود.

سخنان آقاى اصلانى با غمنامه سرودى كه همراهى آقاى منفردزاده را هم به همراه داشت به پايان رسيد.

حاضران در طى دو بخش برنامه فرصت يافتند تا از نزديك با مهمانان برنامه صحبت نموده و آخرين كتاب آقاى اصلانى را خريدارى نمايند. همچنين فرصتى بود تا از ميز مادران عزادار پارك لاله و كارهاى هنرى خانم كتاوين عظيمى ديدار كنند.

بخش دوم برنامه را آقاى منفرد زاده با سفرى به گذشته هاى نه چندان دور آغاز كردند ، به دوران قبل از انقلاب ، و نقش موسيقى و ترانه سرودهاى مقاومت و نقش آن در زنده نگه داشتن ياد و خاطره زندانيان دگر انديش اشره مي نمايد. وى در بخشي از سخنان خود نياز به بيدارى مردم ايران اشاره مي كند و اينكه عليرغم وجود دهها گروه سياسى و دگر انديش هنوز نياز به يك گروه فراگير مي رود، گروهى كه به نكات اشتراك بينديشد و براى رسيدن به آزادى و حقوق بشر از تفاوتها فاصله بگيرد. آقاى منفردزاده از دهها زندانى و فعال سياسى اعدامى باد مي كند از اعداميهاى كردستان، تركمن صحرا، از اعداميهاى اول انقلاب و درد و رنج مادرانى كه فرزندان خود را فداى راه آزادى ايران كردند.
آقاى منفردزاده سروده اى از احمد شاملو را كه بر اساس آهنگي از خود وى مي با شد با نواختن پيانو اجرا كرد. سپس ضمن تقدير از مادر بازرگان، مادر جانباخته اعدامى بيژن بازرگان آرزو نمود كه ديگر هيچگاه جمعه خونين خود را در هيچ كجا نخواند.

قبل از بخش سوال و جواب حاظران، مانند رسم ارزشمند هر ساله به زندانيان سياسى سابق كه در ميان حضار حضور داشتند خواسته شد كه به روى سن رفته و مادر بازرگان شاخه گلى را به آنان هديه نمود

استقبال چشمگیر از برنامه امسال سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی را می‌‌توان به عنوان یکی‌ از رویدادهایی در نظر گرفت که ایرنیان را جدا از هر فکر عقیده و آرمانی می‌‌توان دور هم جمع کرد. حضور افراد و شخصیتهای مختلف با ایده‌های مختلف نشان از دادخواهی مردم ما و عزم آنان برای تغییر در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، ایران را دارد .

جا دارد از جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین الملل، حامیان مادران پارک لاله ولی‌ لوس آنجلس، اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران، و دیگر گروه‌ها و شخصیتهائی که به برگزاری این برنامه کمک کردند تشکر شود. و همچین از میهمانان و حضار این مراسم


بخش فارسى صداى امريكا، تلويزيون انديشه و صداى كردهاى مقيم امريكا و بسيارى از رسانه هاى لوس آنجلس بخشى از برنامه هاى خود را به پخش اين مراسم اختصاص دادندhttp://www.vokradio.com

که در برنامه قرائت شد 
ثریا فلاح :بخشی از بیوگرافی آقای منفردزاده
همواره این پرسش ذهنم را آزار می داد که چه کسی خالق آهنگ هیجان آور قیصر ؛نوای غمنا ک گوزنها، صدای بدون کلام داش آکل؛ طوقی ؛ زضا موتوری؛ خداحاظ رفیق، نفرین ،تپلی و میهمانان هتل استوریا نسل پدر ومادرم و نسل مرا به تحسین وامی داشت. راستی
چه کسی خالق آنان است ؟بعدها فهمیدم این فرد کسی نیست جز اسفندیار منفردزاده
کمتر کسی است که نام و اشتهار آهنگساز و موسیقی دان متعهد و برجسته ایرانی را نشنیده باشد. پرداختن به تمام وجوه هنری وی شاید مجال این مختصر نباشد. او نه تنها خالق بسیاری آهنگها است بلکه بدعتی نوین در ساخت موسیقی متن فیلم بر جانهاده است. و برای اولین بار در فیلم رضا موتوری در عنوان بندی فیلم از صدای خسته فرهاد استفاده کرد و در فیلمهای خداحافظ رفیق و تنگنا همین شیوه را به کار گرفت ، که تا امروز بسیاری از آهنگ‌سازان فیلم بدین شیوه عمل می‌کنند.
دیگر این پرسش ذهنم را آزار نمی دهد که خالق سرود جاودانه بهاران خجسته باد کیست.مفتخریم که او اکنون درکنار ماست.

مهدی اصلانی زندانی دهه شصت. از خانواده‌ی بزرگ جنبش فداییان خلق ایران و از زنده‌مانده‌گان و شاهدان کشتار تابستان 67 است. وی پس از شناسایی توسط تیم آدم‌ربایانِ خیابانی وزارت اطلاعات در سال 1363 و در ضربه بزرگ به سازمان فداییان خلق ایران پیروان کنگره شانزده آذر دستگیر و تا پس از کشتار بزرگ زندانیان در سال 1367 را در زندان‌های کمیته مشترک. اوین. قزل‌حصار و گوهردشت سر کرده است. وی در حال حاضر هیچ تعلق گروهی و سازمانی نداشته و به عنوان فعال سیاسی مستقل فعالیت دارد. مهدی اصلانی در زمان وقوع کشتار بزرگ در تابستان 67 ساکن بند 8 در زندان گوهردشت بوده است. ویژه‌گی این بند به لحاظ موقعیت جغرافیایی آن در زمان وقوع کشتار به گونه‌ای بوده است که زنده‌مانده‌گان این بند از جمله کسانی هستند که بیش‌‌ترین حوادث از آن دوران را شاهد بوده‌اند. ده‌ها مقاله، سخنرانی و ساعت‌ها گفتگوی رادیو تلویزیونی به ویژه در ارتباط با کشتار تابستان 67 از جمله فعالیت‌های وی بوده است. ساعت‌ها گفتگوی رادیویی در دورانی که رادیوها حرف اول رسانه‌های برون مرزی را می‌زدند با حسین مُهری در رادیو صدای ایران از جمله تلاش‌های وی برای کالبد‌شکافی جنایت تابستان 67 بوده است. اولین مصاحبه و طرح ماجرای تابستان 67 از جانبِ رادیوی دولتی آلمان دویچه وله در سال 2004 و اولین خبررسانی در باره کشتار بزرگ توسط تارنمای بی بی سی فارسی در سال 2006 با وی انجام شده است. مقالات مهدی اصلانی عمدتاً در مجله آرش چاپ فرانسه که وی هم‌کاری نزدیک با آن دارد درج می‌شود. تلاش وی به هم‌راهی دوستش دکتر مسعود نقره‌کار در جمع آوری وصیت‌نامه‌ها و آخرین نامه‌ها با چاپ کتاب جنگل شوکران که جلد اول از مجموعه‌ای در دست تدوین است به ثمر نشست. هم‌چنین چاپ اول کتاب خاطرات زندان وی به نام کلاغ و گل سرخ در بیست‌و‌یکمین سالگشتِ کشتار بزرگ در تیرماه 1388 پس از انتشار با استقبالِ خوبِ مخاطبان مواجهه و در همان ماه اولِ انتشار به چاپ دوم رسید. چاپ سوم این کتاب با پاره‌ای اضافات و بازنگری‌ها در تابستان 89 منتشر و رو به اتمام است. چاپ چهارم این کتاب ماه آینده با اضافاتی چند روانه بازار نشر خواهد شد. کلاغ و گل سرخ روایت چشمی است که از منقار کلاغ‌ها گریخته است تا رازِ سکوتِ عاشقان گویدکنار ماست.