یکشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۵

در باره ثريا
لطفا" از طرف جب بخوانيد


فلاح ثریا :نوشته

کالیفرنیا .آنجلس لوس

یا دیگران با همدلی و بودن مفید و مسئولیت حس نا هما ,زندگی اصلی معنای به وقتی

هدف و خیزیم پا به برایش که آنچه به . افتم او یاد به میکنم فکر مروت و دلسوزی

.گرددمی مجموع در مان زندگی نحوه در تفاوت سبب بسا چه و شود محسوب مان زندگی

زندگی معنای که اندازدمی ور با این بر بیشتر مرا نقشبندی جدینی سرا ثریا زندگ

که کرد تلاش اش زندگی لحظات تمام در او .بودن زنده فقط نه ,است زیستن لحظه هر

محکم بسیار عتقادشا بر و میکرد کمک دیگران به راه این جهت در و کند ایجاد تغییری

هایش فعالیت و کارها باره در که هنگامی نمیشناختند را او که کسانی حتی .بود

.نگرندمی وا به احترام دیده به شنوندمی

نقشبندی سراجدینی عابد دکتر همسر ستوده زینت از ایران ,تهران در 1960 سال در ثریا

به ایران اسلامی انقلاب از بعد و گزراند ایران در را متوسطه و ابتدای دوره .امد دنیا به

.شد کردستان نیه سلیما سپس و بغداد ررهسپا وطن جلای به اجبار در اش خانواده همراه

دانشگاه در و کرد مهاجرت آمریکا به 1982 سال در مهاجرت اضطراب دوران تحمل دوسال از پس

بوستون دانشگاه در سپس و پرداخت تحصیل ادامه به کالیفورنیا در سانفرانسیسکو

.گرفت الکترونیک مهندسی رشته در را خود لیسانس مدرک

که کسی .کرد ازدواج ربلویکو توماس نام به آمریکای دوست صلح مردی با ایام همین در او

نازنین پسر دو صاحب تام از ثریا .شد برگزیده (KNC) کرد ملی کنکره سکرتر عنوان به ها بعد

خوبی به را خود مادری نقش اجتماعی های فعالیت و کار کنار در و شد دریان و اوین های نام به

ترویح جهت در را خود کار و پیوست کرد ملی کنگره به 1991 سال در سراجدین ثریا .دادمی انجام

درخشش سبب مسیر این در او طعیتقا و توانایی .داد ادامه کردستان اتحاد ایده تبلیغ و

ها بعد و امد در سازمان این مرکزی کمیته عضویت به و گشت همفکرانش درمیان وی سریع

بشر حقوق برای تلاش جهت در را راهش او .شد انتخاب کنگره رهبری جانشین عنوان به

استقلال جهت در توانایی بر قوی زن یک عنوان به و داد ادامه کرد زنان جنبش و کرد

به تصمیم تام اش همیشگی یاور همراه به ثریا پیش سال دو از کمتر .گذاشت صحه فردی

سیاسی های فعالیت به بتواند تا رفت مریلند میلرسویل به و گرفت کالیفرنیا ترک

و ها کرد مابین ارتباطی پلی مستشار و مبلغ یک همانند او .دهد ادامه تریگسترده شکل به خود

ملی کنگره با سختی به ثریا 2005 نوامبر خلال در .کرد ایجاد آمریکا در پشرفته گروههای

روابط مسئول عنوان به و کرد فعالیت عراق کردستان در کنفرانسی برگزاری و تدارک جهت کرد

"کرد استقلال کنفرانس " عنوان تحت کنفرانسی گرداننده عنوان به گروهی رساناهای و عمومی

عنوان تحت کنفرانسی در رهبری نقش ثریا 2006 مارچ در .شد کردستان هی را خود همفکران با

عنوان آنجا در ثریا .کرد بازی انجا در " کرد مردم انسانی و ملی حقوق و سوریی در دموکراسی "

اما " هستند کردها دوستان تنها کوهها :گویدمی که هست کردی در معروف مثل و جمله یک : کرد

.داریم زیادی دوستان ما بگویم میتوانم امروز

زحمت با . شد ایران در دمکراسی برای ها آمریکایی و کردها کمیته مدیر ثریا 2006 سال مه ماه در

کنفرانسی گرداننده عنوان بهو خواهان دمکراسی تمام میان شد ارتباطی پلی فراوان فعالییتو

که د کر اشاره مهم نکته این به آنجا ثریا . کرد عمل شد برگزار واشنگتن سنای ساختماندر که

آخوندی رژیم جایگزینی بماند باقی ایرانو برد بین از را ایران در ملی تبعض توان می که راهی تنها

یک برقراری طریق از خود سرنوشت در را مختلف های قومیت دخالت امکان که دموکراتیک حکومت یک با

و بود دیگری مهم های فعالیت و کار جریان و پروسه در راستی به ثریا .بدهد فدرالیته رژیم یک

.بندد بر رخت ما میان از زودی به که رسیدمی نظر به بعید

آسم حمله علت به ثریا که رسید خبر واشنگتن از ناباوری و بهت در جولای 24 دوشنبه روز مداد با

یاد به میکردیم صحبت تلفنی که هنگامی در را او و کنممی فکر او به وقتی .بربست رخت ما میان از

هنگامی مسائل برخی با اش گونه طنز خوردبر داخت پر می مسائل بهکه آنگونه .آورم می

ملتی همانند است تمام ناپروژه یک او که میکنم احساس کنم می نگاه را هایش میل ای مجددا که

در کوتاه ثریا . است آمالش به رسیدن برای طولانی راهی مسیردر هنوز و جنگید برایش او که

اش فیزیک حضور عدم از مرا کارهایش و اهدافشاو مدیریت قدرت نبود کم و کوچک اما بود ما میان

. دهد می سوق بیشتر تلاش سوی به مرا اش روانی حضور و هایش ایده و یدش عقا اما . دهد میآزار

صورتش به وقتی دارد حضور همیشه او شناختند می پیگیرو فداکار زن یک عنوان به را او که آنان

که شوممی مسر ام ایده این بر اورم می خاطر به را صدایش و افکنم می نظری عکس در دیگر بار یک

آنچه . است مروت و دلسوزی با دیگران همراهی و همدلی و لییت مسئو حسو بودن مفید زندگی هدف

. معتقدیم بدان که آنچه برای ایستادگی است تر مهم چیز همهاز که