شنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۱

مستند برای کردستان: داستان ثریا فلاح-کاری از گروه آموزش زیر آتش
مستند: برای کردستان داستان ثریا فلاح
گوشەهایی از زندگی سیاسی ثریا فلاح فعال حقوق بشر کرد. ثریا فلاح چهار بار زندان و تحمل شکنجەهای شدید کە منجر بە سقط جنین شدە است. کلارا مرادیان دختر ثریا فلاح می گوید سرمشق و قهرمان زندگی برای من، پدر و مادرم هستند کە از سختیهای زیادی عبور کردەاند کە از آن مستحکم و مقاوم خارج شدەاند.
با تشکر از :.
تیم آموزش زیر آنش
جف کافمن
دیوید هافمن
جانو روزبیانی
کالین ترنبیث
دانیل کافمن


http://vokradio.com/
FOR KURDISTAN: THE SORAYA FALLAH STORY from Education Under Fire on Vimeo.

A profile of Iranian-Kurdish human rights activist and researcher, Soraya Fallah, with
her daughter Cklara Moradian. Soraya was imprisoned four times, and tortured so severely that
she miscarried in solitary confinement. As Cklara, her daughter, says, "My parents are my
heroes. They are incredibly resilient. Very few people have gone through as much as they
have and have come out of it so strong and so passionate."

EXECUTIVE PRODUCER: David Hoffman
PRODUCER / DIRECTOR: Jeff Kaufman
EDITOR / FIELD AUDIO: Daniel Kaufman
CINEMATOGRAPHY: Colin Trenbeath
ٍEXTRA EDITING: JANO ROSEBIANI

A Single Arrow Productions film
http://www.educationunderfire.com/angels-of-iran/for-kurdistan-the-soraya-fallah-story/
http://www.iranian.com/main/2012/apr-32

هیچ نظری موجود نیست: