چهارشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۹۱

روزی مهم در تاریخ زندگی من ،سالگرد پیوند ما

روزی مهم در تاریخ زندگی من بیست و هفت سال پیش روز اول ماه مه را برای پیوندی جاودانه و در صورت توافق و رضایت هردو و با اعتماد به احترام حقوق همدیگر ، با باور به حقوق زحمتکشان و کارگران آغاز کردیم. به هم مهر ورزیدیم ، جنگیدیم،عشق دادیم و قهر و آشتی کردیم و درکنار هم ماندیم . چه حس خوبی بهتر از موفقیت در میدان جنگ؟ جنگی که زندگی مشترک نام دارد. باور نمی کنم امروز از آن روزها 27 سال می گذرد . آزاد عزیزم تبریک..

هیچ نظری موجود نیست: