دوشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۲

مردان خانه من و روز آزادی زنمردان خانه من پسرم و همسرم همه مقررات دست و پاگیر نابرابر ،از بردگی خانگی و آشپزخانه تا آزادی تصمیم گیری را شکسته اند. روز برابری و آزادی زن بایست از خانه و شکستن فرهنگهای مردسالارانه آغاز شود. تغییردر قانون از جنبش های مدنی و اجتماعی پدید می آیندو جنبش های مدنی از قبول شکستن تابوها ، سنت ها ودایره راحت طلبانه نسل به نسل . دایره ای که اگر از خطوط قطور آن از بین نرود هر روز زن بر زنان خانه تنگ تر می شود .
مردان برابری خواه ! شروع کنید که دیگر راهی به گذشته نیست و با زنان درخت پربار برابری را بسازید.........

هیچ نظری موجود نیست: