پنجشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۲

برای حمایت از مردان برابری خواه و شجاعم!برای حمایت از مردان برابری خواه و شجاعم!
سنگ بدگوهر اگر جامعه‌ زرین بشکست 
قیمت سنگ نیفزاید و ز‌ر کم نشود 
آنچه که در مریوان به خاطر تحقیر زن کرد، لباس و فرهنگ کردی با ملبس کردن مردی به لباس کردی زنانه اتفاق افتاد تنها چشمه‌ ای از دریای بیکران توهین و خشونت علیه فرهنگ کردستان است، اما جامه زرین و کرامت یک فرهنگ و جنسیت را با سنگ بد گوهر خشونت و اهانت و اعمال  ضّد فرهنگی‌ نمی‌توان شکست. این کار منجر به ایجاد حرکتی‌ شد که مردان برابری خواه لباس زنانه پوش از وقوع مجدد آن برای همیشه جلوگیری میکنند... به شجاعتشان افتخار می‌کنم و از وجود چنین حامیانی به وجد می آیم. به همین دلیل برای حمایت از حرکت مردانی که با شجاعت به کرامت و حرمت فرهنگی زنان ما احترام می گذارند لباس کردی قرمزم را با فراخوان انجمن زنان مریوان می پوشم.

هیچ نظری موجود نیست: