شنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۲

خوش بینم

به نظر می رسد که شکاف عمیقی میان نسل آموزش یافته در باورهای مذهبی با آموزه‌های غیر دموکراتیک و در محیطی که مفروضات تحمیلی دهه‌های گذشته را باور داشته یا به شک و تردید نسبت به آن ،آن را واپس زده و نسل جدیدی که از آموزه‌های حقوق بشری بهره می جوید و از تکرار ژنوساید و برتری انسان بر انسان در هراس است، وجود دارد.

هیچ نظری موجود نیست: